Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2008 > 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 24.6.2008

13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 24.6.2008

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 17. 6. 2008

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 24. 6. 2008 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
3. Schválení poskytnutí věcného daru 102. průzkumnému praporu Prostějov
- návrh předloží M. Pišťák
4. Delegování zástupců města Prostějova na řádnou valnou hromadu společnosti ASA TS Prostějov, s.r.o.
5. Rezignace člena osadního výboru Vrahovice
6. Návrh členů Řídící komise Strategického plánu rozvoje města Prostějova
7. Návrhy pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
8. Přijetí nefinančního plnění z Fondu ASEKOL – přístřešek na sběrném dvoře
9. Přijetí investičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
9.1 Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje – sochařské sympozium
10. Půjčky obyvatelům v souvislosti se změnou využití lokality U sv. Anny
11. Záležitosti obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o.
12. Stanovení limitu výše prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě
13. Revokace rozpočtových opatření – veřejná finanční podpora (nerozdělená VFP)
14. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 20 – školství a kultura
2 kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice
3 kapitoly 50 – správa majetku města
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (IS pro 50 RD u nové nemocnice)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (městský hřbitov)
6 kapitoly 70 – finanční
15. Veřejná finanční podpora:
1 Oblast sportu
2 Oblast sportu – nedoporučené žádosti
3 SK Prostějov oddíl korfbalu, TJ Pozemstav Prostějov
4 TJ Haná Prostějov - nedoporučená
5 Kulturní granty 2008 - nedoporučené
6 Oblast kultury – nedoporučené žádosti
7 Sociální oblast – nedoporučené žádosti
16. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7396/1 v k.ú. Prostějov
2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7630 v k.ú. Prostějov
3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 1283 v k.ú. Mostkovice
4 Schválení prodeje pozemku p.č. 361/4 v k.ú. Domamyslice
5 Schválení prodeje pozemku p.č. 373/1 v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodeje pozemků na ulici K. Svolinského
7 Schválení prodeje objektu Tetín 1 v Prostějově
– materiál bude zaslán dodatečně
8 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov
9 Zrušení předkupního práva k nemovitostem na ulici Palackého
10 Změna podmínek převodu pozemků v k.ú. Krasice společnosti REMOSTAV a.s.
11 Revokace usnesení ZMP č. 17182 ze dne 18.9.2007
17. Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2008
18. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
19. Závěr

Ing.  Jan  T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:23:01 | přečteno 262x | Richard Sedlák
load