Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2008 > 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 16.9.2008

14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 16.9.2008

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 9. 9. 2008

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 14. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 16. 9. 2008 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
3. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí 2008
4. Úpravy kompetencí Rady města Prostějova při provádění rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem města Prostějova
5. Grantový systém projektu „Prostějov – Zdravé město“
6. Schválení investičního příspěvku z rozpočtu OlK – JSDH města Prostějova
7. Odpis nedobytných pohledávek
8. Změna OZV č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
9. Změna OZV č. 11/2007 požární řád města Prostějova
10. Změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
11. Pojmenování nové ulice
12. Určení členů osadních výborů
13. Dodatky k darovacím smlouvám
14. Koncepce prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2009 – 2011
15. Zřizovací listiny příspěvkových organizací
16. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Adrenalin Prostějov
17. Veřejná finanční podpora – žádosti nedoporučené komisí životního prostředí
18. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 10 – kancelář starosty
2 kapitoly 15 – informační technologie
3 kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (Městské divadlo)
4 kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Melantrichova)
5 kapitoly 50 – správa majetku města
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (přeložka VTL plynovodu Za velodromem)
7 kapitoly 90 – komunální služby
8 kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor
19. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 3222/1 v k.ú. Prostějov
2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 5710/1 v k.ú. Prostějov
3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7396/1 v k.ú. Prostějov
4 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 158/1, p.č. 153, p.č. 152/1 a p.č. 154 v k.ú. Prostějov
5 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 6027/1 a p.č. 6027/2 v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodeje pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 3402/3 (původ PK) v k.ú. Ptení
7 Schválení prodeje pozemku p.č. 8263 v k.ú. Prostějov (ALORA, s.r.o.)
8 Schválení prodeje pozemku p.č. 1112/1 v k.ú. Smržice
9 Schválení prodeje pozemků pod garážemi na ul. Šafaříkova v Prostějově
10 Schválení výkupu nemovitosti Drozdovice 47a v Prostějově
11 Schválení výkupu částí pozemků v k.ú. Krasice a plynové kotelny včetně příslušenství od společnosti GALA
12 Schválení výkupu nemovitostí na sídl. E. Beneše v Prostějově
13 Schválení výkupu pozemků v sektoru G průmyslové zóny
14 Schválení bezúplatného nabytí rekreačního areálu v k.ú. Stichovice
15 Zrušení předkupního práva k nemovitostem v k.ú. Prostějov (SaF – SERVIS, s.r.o.)
16 Revokace usnesení ZMP č. 17274 ze dne 18.12.2007
17 Rozšíření zmocnění Mgr. Uchytila k podepisování smluv za město
20. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
21. Závěr

Pozn.: Přestávka je plánována od 15:30 hod.

Ing.  Jan  T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:23:07 | přečteno 320x | Richard Sedlák
load