Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2008 > 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 27.10.2008

15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 27.10.2008

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 27. 10. 2008

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 4. 11. 2008 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

Před začátkem zasedání se uskuteční od 12:30 hod. na nám. T. G. Masaryka prezentace techniky hasičského záchranného sboru.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
3. Petice „Za revokaci rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova o ukončení činnosti ZŠ Rejskova v Prostějově“
4. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova na léta 2009 – 2011
5. Změna právní úpravy místního poplatku za komunální odpad
6. Návrh obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty na veřejných prostranstvích
7. Návrh pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
8. Určení členů Osadního výboru Čechovice-Domamyslice-Krasice
9. Půjčky obyvatelům v souvislosti se změnou využití lokality U sv. Anny
10. Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava
11. Veřejná finanční podpora:
1 VK Prostějov
2 HK Jestřábi Prostějov
3 oblast sportu (nedoporučené žádosti)
4 Sdružení podané ruce, o. s. (nedoporučeno)
12. Program regenerace MPZ Prostějov – dodatek aktualizace na období 2009-2010
13. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje částí pozemků pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice
2 Schválení prodeje pozemku p.č. 783/3 v k.ú. Prostějov
3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 54/10 v k.ú. Krasice
4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7540/3 v k.ú. Prostějov
5 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6700/16 v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodeje části pozemku p.č. 8016/2 a pozemku p.č. 7400/2, oba v k.ú. Prostějov
7 Schválení prodeje objektu Partyzánská 8
8 Schválení směny pozemků v k.ú. Stichovice, Mostkovice a Prostějov a bezúplatného nabytí pozemků
v k.ú. Stichovice a Mostkovice
9 Revokace usnesení ZMP č. 18174 z 16.9.2008 a schválení prodeje pozemků p.č. 5706/47, p.č.
5706/50 a p.č. 5706/51, vše v k.ú. Prostějov
10 Revokace části usnesení ZMP č. 18138 z 24.6.2008 a výkup části pozemku p.č. 5930/16 v k.ú. Prostějov
11 Revokace usnesení ZMP č. 18032 z 26.2.2008 a schválení prodeje pozemků v k.ú. Kralice na Hané
12 Revokace usnesení ZMP č. 18028 z 26.2.2008
13 Olga Komínková – prominutí úroků z prodlení
14 Vyhlášení záměru pronájmu a následného prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov (obchodně - společenské centrum)
14. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
15. Závěr

Ing.  Jan  T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:23:13 | přečteno 334x | Richard Sedlák
load