Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2008 > 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 16.12.2008

16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 16.12.2008

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 9. 12. 2008

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 16. 12. 2008 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu
2. Rezignace Mgr. Mačáka a volba místostarosty a radního
3. Odměna za výkon funkce neuvolněných členů Zastupitelstva města Prostějova
4. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
5. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova
6. Změna Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova
7. Zřizovací listina příspěvkové organizace města Prostějova – Jesle sídliště Svobody v Prostějově
8. Návrh odměn členům výborů a komisí a osadních výborů za rok 2008
9. Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučené žádosti)
10. Rozpočtové opatření:
1 kapitoly 50 – správa majetku (materiál bude zaslán dodatečně)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice
3 kapitoly 90 – komunální služby
11. Přijetí investiční dotace z OPŽP – ZŠ Melantrichova
12. Příspěvek na obnovu kulturních památek z rozpočtu města Prostějova v Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2009
13. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 2396/1 v k.ú. Prostějov
2 Schválení prodeje pozemku p.č. 510/6 v k.ú. Domamyslice
3 Schválení prodeje pozemku p.č. 455/1 v k.ú. Žešov
4 Schválení prodeje pozemků pod stavbami garáží na ul. Wolfova v Prostějově
5 Prodej objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově
6 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov
7 Schválení bezúplatného převodu částí pozemků v k.ú. Ptení (Olomoucký kraj)
8 Revokace usnesení ZMP č. 18032 ze dne 26.02.2008 a schválení prodeje pozemků v k.ú. Kralice na Hané (materiál bude zaslán dodatečně)
9 Zřízení zástavního práva k pozemku v areálu velodromu.
14. Rozpočet města Prostějova na rok 2009 – od 15:00 hod.
14.1 Veřejná finanční podpora na rok 2009 – azylové centrum (materiál bude zaslán dodatečně)
14.2 Veřejná finanční podpora na rok 2009 – oblast sportu (materiál bude zaslán dodatečně)
15. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
16. Závěr

Ing.  Jan  T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:23:18 | přečteno 358x | Richard Sedlák
load