Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2009 > 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 17.2.2009

17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 17.2.2009

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 10. 2. 2009

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 17. 2. 2009 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
2.1 Pověření člena Zastupitelstva města Prostějova
3. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova a ROZOP kapitoly 14
4. Změna Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova
5. Delegování zástupců města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti ASA TS Prostějov, s. r. o.
6. Peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
7. Zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.
8. Návrh pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
9. Pořízení nového Územního plánu Prostějova
10. Pojmenování nové ulice
11. Zpráva o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2008
12. Prevence kriminality 2009
13. Charitní centrum Marta - spolufinancování projektu ze strany města
14. Veřejná finanční podpora:
1 HK Jestřábi (nedoporučená žádost)
2 výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela - 2009
15. Informace o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2008
16. Rozpočtové opatření:
1 kapitoly 20 – školství a kultura
2 kapitoly 50 – správa majetku města
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice
17. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení změny podmínky prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov
2 Schválení prodeje pozemku p.č. 5984/7 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu id. 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 v k.ú. Prostějov
3 Revokace usnesení ZMP č. 18136 ze dne 24.06.2008 a schválení prodeje pozemku st. p.č. 508 v k.ú. Krasice
4 Schválení směny pozemků v sektoru G průmyslové zóny
5 Schválení prodeje pozemků v sektoru G průmyslové zóny
18. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
19. Závěr

Ing.  Jan  T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 7.7.2009 10:23:24 | přečteno 379x | Richard Sedlák
load