Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2009 > 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 21.4.2009

18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 21.4.2009

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

rostějov 14. 4. 2009

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 21. 4. 2009 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
3. Udělení Cen města Prostějova za rok 2008
4. Pojmenování nové ulice
5. Delegování zástupců města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL – FIRST TRANSPORT LINES, a. s.
6. Smlouvy o dotaci z Regionálního operačního programu
7. Zadání IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
8. Zadání V. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
9. Návrh pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
10. Poskytnutí peněžité půjčky obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.
11. Prominutí poplatků z prodlení
12. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací
– závěrečný účet města Prostějova za rok 2008 od 15:00 hod.
13. Veřejná finanční podpora:
1 Sociální oblast
2 Sociální oblast (nedoporučené žádosti)
3 Občanské sdružení sociální pomoci – Azylové centrum
4 Oblast kultury
5 Oblast výchovy a vzdělávání
6 Oblast sportu
7 Kulturní granty 2009
8 Odbor rozvoje a investic
9 Okresní hospodářská komora
10 Český svaz ochránců přírody – IRIS
14. Rozpočtové opatření:
1 kapitoly 20 – školství a kultura (Sportcentrum)
2 kapitoly 20 – školství a kultura (příspěvkové organizace)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (kruhová křižovatka u nemocnice)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Fond reinvestic nájemného)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Kostelecká)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Šmeralova - Vodní)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Krasice)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (regenerace Sídliště Svobody)
9 kapitoly 90 – komunální služby
15. Schválení prodeje objektu:
1 Jihoslovanská 7,8 a Trávnická 1, Prostějov
2 Křížkovského 18, Prostějov
3 Studentská 8, Prostějov
4 Studentská 10, Prostějov
5 Studentská 17, Prostějov
6 Šafaříkova 47, Prostějov
7 Újezd 5, Prostějov
8 Sladkovského 26, Prostějov
9 Okružní 183, Prostějov
10 Vápenice 5, Prostějov
11 E.Husserla 16, Prostějov
16. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 6701/7 v k.ú. Prostějov
2 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 829 v k.ú. Vrahovice
3 Schválení bezúplatného převodu pozemku st. p.č. 1156 v k.ú. Vrahovice
4 Schválení prodeje pozemku p.č. 62/14 v k.ú. Krasice
5 Schválení prodeje části pozemků p.č. 7559/2 a p.č. 7560/1 a pozemků p.č. 7559/23 a p.č. 7559/24,
vše v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodej částí pozemků p.č. 1612 a p.č. 1613 a pozemku p.č. 1617, vše v k.ú. Prostějov
7 Předkupní právo k částem pozemků p.č. 325/1, p.č. 905/1 a p.č. 906/3, vše v k.ú. Kralice na Hané
8 Schválení prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy (pozemek pro 50 RD u nové nemocnice)
9 Revokace usnesení ZMP č. 16297 ze dne 19.12.2006 a schválení výkupu částí pozemků p.č. 6676/1
a p.č. 6676/9, oba v k.ú. Prostějov
10 Revokace usnesení ZMP č. 16198 ze dne 10.10.2006
17. Zdravé město Prostějov – výroční zpráva za rok 2008
18. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
19. Závěr

Ing.  Jan  T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 16.12.2009 10:07:17 | přečteno 368x | Richard Sedlák
load