Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2009 > 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 10.11.2009

24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 10.11.2009

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 5. 11. 2009

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 10. 11. 2009 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období (od 69. RM)

3. Návrhy pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

4. Návrh pořízení VIII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

5. OZV, kterou se mění OZV č. 16/2004, ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu města Prostějova

6. OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2008

7. Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

8. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

9. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací na individuální projekty z ROP regionu soudržnosti Střední Morava

9. 1 Smlouva o závazku veřejné služby – úprava v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)

10. Zvýšení finančních prostředků v rezervě RMP pro rozpočtová opatření

11. Veřejná finanční podpora – sociální oblast (nedoporučeno)

12. Veřejná finanční podpora – oblast sportu (nedoporučené žádosti)

13. Rozpočtové opatření:
1 kapitoly 16 – občanské záležitosti
2 kapitoly 40 – životní prostředí
3 kapitoly 50 – správa majetku města
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (středisko mládeže kopané)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (autobusové zastávky na ul. Janáčkova)
6 kapitoly 90 – komunální služby (převod do FRR)
7 kapitoly 90 – komunální služby (výsadba stromů)
8 kapitoly 91 – správa a údržba bytů a nebytových prostor

14. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje části pozemků v k.ú. Prostějov
2 Schválení prodeje pozemku p.č. 660/5 v k.ú. Vrahovice
3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 5385 v k.ú. Prostějov
4 Schválení výkupu pozemku p.č. 5764 v k.ú. Prostějov
5 Schválení výkupu pozemku p.č. 3911/3 v k.ú. Prostějov
6 Schválení výkupu nemovitostí v k.ú. Prostějov od společnosti INGA stavební společnost, a.s.
7 Schválení změny usnesení ZMP č. 19158, č. 19166, č. 19167 a č. 19168 ze dne 23.06.2009
8 Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě (garážový dům Tylova ul.)
9 Výběr nejvhodnějšího uchazeče (obchodně-společenské centrum)

15. Návrh na prominutí poplatků z prodlení Martě Klíčové

16. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

17. Závěr
Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 16.12.2009 10:06:38 | přečteno 393x | Richard Sedlák
load