Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2009 > 25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 22. 12. 2009

25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 22. 12. 2009

Starosta města Prostějova

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 22. 12. 2009

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 15. 9. 2009 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :


1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů za rok 2009

4. Zadání VI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

5. Návrh pořízení IX. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

6. OZV, kterou se mění OZV č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova, ve změní OZV č. 3/2006

6.1 Změna OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

7. Přijetí grantu z Višegrádského fondu na pořádání Sportovních her mládeže v Prostějově v roce 2010

8. Veřejná finanční podpora:
1 TJ Pozemstav
2 Charitní centrum Marta (nedoporučeno)
3 Společenství Moravská 23 – 28, Prostějov (nedoporučeno)

9. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí VFP:
1 Adnoc Europe Trading, s. r. o.
2 TJ Sokol Vrahovice

10. Příspěvek na obnovu kulturních památek z rozpočtu města Prostějova v Programu regenerace městské
památkové zóny Prostějov v roce 2010

11. Prodej 26 % obchodního podílu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. a delegování zástupců města Prostějova na valnou hromadu společnosti

12.1 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – správa a údržba bytů a nebytových prostor

12.2 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města

13. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2010 – od 15:00 hod.

14. Veřejná finanční podpora 2010

15. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje pozemku p.č. 5736/14 v k.ú. Prostějov
2 Schválení prodeje pozemků p.č. 6018/2 a p.č. 6016/3, oba v k.ú. Prostějov
3 Schválení prodeje 2 částí pozemku p.č. 854/7 v k.ú. Vrahovice
4 Schválení prodeje 2 částí pozemku p.č. 223/47 v k.ú. Domamyslice
5 Schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov
6 Schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov a v k.ú. Krasice
7 Schválení výkupu pozemku p.č. 5979/2 v k.ú. Prostějov
8 Schválení výkupu pozemku p.č. 7394/1 v k.ú. Prostějov
9 Schválení výkupu částí pozemků v k.ú. Žešov
10 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23.06.2008
11 Revokace usnesení ZMP č. 16201 ze dne 10.10.2006, nabytí pozemku v k.ú. Prostějov
12 Revokace usnesení ZMP č. 19209 ze dne 15.09.2009
13 Odpis pohledávek DSP, příspěvková organizace
14 Schválení prodeje bytových domů (tzv. druhá vlna)

16. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

17. Závěr

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 16.12.2009 9:33:59 | přečteno 421x | Richard Sedlák
load