Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2010 > 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 23. 11. 2010

2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 23. 11. 2010

S t a r o s t a m ě s t a P r o s t ě j o v a

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 16. 11. 2010

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 23. 11. 2010 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Slib členů Zastupitelstva města Prostějova
 3. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
 4. Záležitosti výborů a komisí
 5. Určení uvolněného člena ZMP s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendu 21
 6. Určení zastupitele pro pořizování nového územního plánu
 7. Určení zastupitele pro pořizování jednotlivých rozpracovaných změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov
 8. Návrh změny ÚP do připravované XVI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
 9. Změna organizační struktury Městské policie Prostějov
 10. Závazek vyčlenění finančních prostředků na financování projektu Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ Vl. Ambrose spolufinancovaného z ROP Střední Morava
 11. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku - CS Olomoucká – Havlíčkova
 12. Přijetí dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
 13. Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města
 14. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2011
 15. Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučené žádosti)
 16. Majetkoprávní záležitosti:

1 Odpis pohledávky v kapitole 50 – správa majetku města
2 Vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 318/46 v k.ú. Čechovice u Prostějova

 1. Změna právní úpravy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 2. Změna právní úpravy místního poplatku ze psů
 3. Změna právní úpravy místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právní předpisu
 4. Změna právní úpravy místního poplatku za užívání veřejného prostranství
 5. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
 6. Závěr

Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova

Vytvořeno 18.11.2010 11:17:28 | přečteno 346x | Richard Sedlák
load