Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2010 > 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 16. 2. 2010

26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 16. 2. 2010

S t a r o s t a m ě s t a P r o s t ě j o v a

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 9. 2. 2010

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 16. 2. 2010 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s. r. o.

4. Peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

5. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov v roce 2009

6. Prevence kriminality 2010

7. Návrh pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov

8. Ukončení pořizování dokumentu „VI. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov“

9. Zadání VII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

10. Zadání VIII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

11. Veřejná finanční podpora:
1 Výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela
2 Oblast výchovy a vzdělávání
3 Oblast kultury
4 Oblast sportu
5 Oblast sociální
6 Azylové centrum

12.1 Kulturní granty 2010

12.2 Kulturní granty 2010 – nedoporučené žádosti

13. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Video Theo

14. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2009

15. Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční

16. Majetkoprávní záležitosti:
1 Bezúplatné převody pozemků a staveb v k.ú. Prostějov s Olomouckým krajem
2 Revokace usnesení ZMP č. 14279 ze dne 09.11.2004, schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov
3 Schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Krasice a k.ú. Prostějov
4 Schválení bezúplatného nabytí částí pozemků p.č. 7927 a p.č. 7983, oba v k.ú. Prostějov
5 Schválení bezúplatných převodů pozemků s Olomouckým krajem
6 Schválení prodeje pozemku p.č. 4716/2 v k.ú. Prostějov
7 Schválení prodeje pozemků p.č. 6087, p.č. 6088 a části pozemku p.č. 6089, vše v k.ú. Prostějov
8 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov – sektor G průmyslové zóny
9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7363/1 a pozemku p.č. 7372, oba v k.ú. Prostějov
10 Schválení prodeje pozemku p.č. 50/6 v k.ú. Čechovice u Prostějova
11 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Prostějov
12 Schválení výkupu části pozemků p.č. 406/1 a p.č. 407/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova
13 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008

17. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

18. Závěr

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 10.2.2010 10:45:32 | přečteno 357x | Richard Sedlák
load