Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2010 > 27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 27. 4. 2010

27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 27. 4. 2010

S t a r o s t a m ě s t a P r o s t ě j o v a

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 22. 4. 2010

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 27. 4. 2010 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období

3. Udělení Cen města Prostějova za rok 2009

4. Delegování zástupců města Prostějova na valnou hromadu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.

5. Delegování zástupců města Prostějova na valnou hromadu společnosti VaK Prostějov, a. s.

6. Odkup akcií VaK Prostějov, a. s.

7. Rozhodnutí o námitce podané k návrhu IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov a pořízení IV.A změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

8. IV. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov

9. Návrhy pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov

10. Závěrečný účet města Prostějova za rok 2009

11. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (doplnění stavebních investic)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice a kapitoly 70 – finanční
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (vnější okruh Brněnská – Plumlovská)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (hřbitov Vrahovice – kolumbárium)
5 kapitoly 90 – komunální služby (Fond zeleně)
6 kapitoly 90 – komunální služby (údržba komunikací)
7 kapitoly 11 – správa a zabezpečení, kapitoly 60 – rozvoj a investice a kapitoly 70 – finanční (digitalizace kina Metro 70)

12. Příspěvek Olomouckého kraje na MHD

13. Změna právní úpravy místního poplatku za užívání veřejného prostranství

14. Návrh prominutí poplatku z prodlení

15. Schválení prodeje objektu Kollárova ul. 5 v Prostějově

16. Schválení dodatku ke zřizovací listině Sportcentra DDM

17. Schválení změny přílohy ke zřizovací listině ZŠ Prostějov, E. Valenty

18. Poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov

19. Kulturní granty 2010 – veřejná finanční podpora

20. Veřejná finanční podpora:
1 oblast kultury (nedoporučené žádosti)
2 oblast sportu (nedoporučená žádost)
3 sociální oblast (nedoporučená žádost)
4 sociální oblast
5 Okresní hospodářská komora v Prostějově
6 odbor rozvoje a investic
7 Český svaz ochránců přírody – IRIS
8 FOIBOS, a. s. (nedoporučená žádost)
9 oblast sportu

21. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje pozemku p.č. 69 v k.ú. Žešov
2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7676/1 v k.ú. Prostějov
3 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 105/4, p.č. 106/1, p.č. 106/2 a p.č. 110/2, vše v k.ú. Krasice
4 Schválení prodeje pozemků p.č. 2490/2 a p.č. 2490/3, oba v k.ú. Prostějov
5 Schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodeje stavby garáže umístěné na pozemku p.č. 5362/14 a pozemku p.č. 5362/14, vše v k.ú. Prostějov
7 Schválení bezúplatného převodu částí pozemků pod stavbou silnice na ulici Dolní
8 Revokace bodu 2) usnesení ZMP č. 19148 ze dne 23.03.2009 a schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov
9 Schválení výkupu nemovitostí v k.ú. Prostějov – Sladkovského ul. (u místního nádraží)
10 Schválení výkupu 2 spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov
11 Schválení výjimky z Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova
12 Schválení výjimky z regulativů pro výstavbu 50 RD u nové nemocnice
13 Schválení změny usnesení ZMP č. 16198 ze dne 10.10.2006
14 Revokace usnesení ZMP č. 18088 ze dne 22.04.2008 a schválení prodeje objektu na ul. Újezd 23 v Prostějově

22. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

23. Závěr

Ing. Jan T e s a ř , v. r.
starosta města Prostějova

Vytvořeno 22.4.2010 15:34:30 | přečteno 401x | Richard Sedlák
load