Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2010 > 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 29. 6. 2010

28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 29. 6. 2010

S t a r o s t a m ě s t a P r o s t ě j o v a

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 22. 6. 2010

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 29. 6. 2010 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
2.1 Zdravé město – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2009
2.2 Změna právní úpravy místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
3. Poskytnutí finančního daru obci Polom, postižené povodněmi
4. Vstup města Prostějova do zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“
5. Změna společenské smlouvy a delegování zástupců města Prostějova na řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
6. Přijetí daru od Olomouckého kraje
7. Revokace usnesení ZMP č. 19253 z 22. 12. 2009 a schválení pořízení IX. změny ÚP
8. Podnět k pořízení Regulačního plánu
9. Návrh pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
10. Projekt regenerace panelového sídliště Šárka v Prostějově
11. Dodatek ke smlouvě s FTL Prostějov – vícenáklady MHD
12. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu OlK na Mezinárodní sochařské sympozium H. Wichterlové
13. Vyúčtování VFP za rok 2009 - HK Jestřábi Prostějov, o. s.
14. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – HK Jestřábi Prostějov, o. s.
15. Veřejná finanční podpora:
1 oblast kultury – nedoporučená žádost
2 oblast sociální – nedoporučené žádosti
16. Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
17. Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2010
17.1. Program regenerace MPZ Prostějov na období 2011 - 2020
18. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje pozemku p.č. 562/2 v k.ú. Prostějov
2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 669/34 v k.ú. Prostějov
3 Schválení prodeje částí pozemků na ulici Kralická
4 Schválení směny části pozemku p.č. 840/1 za část pozemku p.č. 841, oba v k.ú. Vrahovice
5 Schválení bezúplatného převodu slavnostního praporu na Sbor dobrovolných hasičů Krasice
6 Schválení bezúplatných převodů pozemků u okružní křižovatky na ulici Určická
7 Schválení bezúplatného nabytí částí pozemku p.č. 417 v k.ú. Žešov
8 Schválení výkupu pozemku pro komunikační propojení ulic Anglická a Určická
9 Schválení výkupu části pozemku p.č. 8118/1 v k.ú. Prostějov – Sladkovského ul. (u místního nádraží)
10 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23.06.2008
11 Revokace usnesení ZMP č. 19024 ze dne 17.02.2009
12 Schválení změny Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova
13 Schválení smlouvy o budoucích smlouvách se společností MANTHELLAN, a.s.
19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
20. Závěr

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 24.6.2010 4:00:00 | přečteno 367x | Richard Sedlák
load