Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2010 > 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 21. 9. 2010

29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 21. 9. 2010

S t a r o s t a m ě s t a P r o s t ě j o v a

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Prostějov 16. 9. 2010

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 21. 9. 2010 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Pojmenování nových ulic

4. Rozbor za I. pololetí 2010

5. Odměny členům výborů a komisí za rok 2010

6. Poskytnutí daru

7. Zadání IX změny ÚP

8. Návrhy pořízení změny ÚP

9. Zadání ÚP

10. Zvýšení základního kapitálu Společenský dům Prostějov

11. Navýšení podílu akcionáře města Prostějov v obchodní společnosti Vodovody a kanalizace  Prostějov a.s. nepeněžitým vkladem

12. Smlouva o příspěvku SŽDC

13. Schválení smlouvy s FTL - First Transport Lines, a.s.

14. Novelizace Zásad poskytování VFP

15. Smlouva o poskytnutí příspěvku na Hanácké slavnosti 2010 v Prostějově od Ol. kraje

16. Schválení dodatku č. 2 Fotbal ROP

17. Závazek spolufinancování radniční věž

18. Vyúčtování VFP 2009 HK Jestřábi

20. VFP 2010 - nedoporučené žádosti

21. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

22. 1. RO v kapitole 11 - kino Metro 70

22. 2. RO městský hřbitov

22. 3. RO nám. Husserla

22. 4. RO převod FRN

22.5. RO rozdělení

22.6. RO 90 komunikace - opravy chodníků

23. 1. Schválení prodeje pozemků p.č. 2380/2 v k.ú. Dětkovice u Prostějova

23. 2. Schválení prodeje pozemků p.č. 7427/5 v k.ú. Prostějov

23. 3. Schválení prodeje pozemků p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov

23. 4. Schválení prodeje objektů na nám. Sv. Čecha 1 a 2 a Demelova 4 v Prostějově

23. 5. Schválení bezúplatného nabytí části pozemků p.č. 100/3 a p.č. 100/4, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova

23. 6.Schválení bezúplatného nabytí části pozemků p.č. 307/2 v k.ú. Domamyslice

23. 7. Schválení bezúplatného nabytí části pozemků p.č. 110/3 a p.č. 110/13, oba v k.ú. Krasice

23. 8. Schválení bezúplatného nabytí 2 částí pozemků p.č. 7581/1/3 v k.ú. Prostějov

23. 9. Schválení bezúplatného převodu pozemků na ulici Brněnská

23. 10. Schválení bezúplatného převodu pozemků na ulici Olomoucká

23. 11. Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov s Ol. krajem

23. 12. Schválení bezúplatného převodu pozemků p.č. 7627/3 a p.č. 8083/2, oba v k.ú. Prostějov do vlastnictví Ol. kraje

23. 13. Schválení výkopu spoluvlastnického podílu id 3/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2 v k.ú. Prostějov

23.14. Schválení výkopu pozemku pro komunikační propojení ulic Určická a Krasická

23. 15. Revokace bodu 2 usnesení ZMP č. 11024 ze dne 16.2.2010 a schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov

23.16. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o budoucích smlouvách uzavřené dne 16.7.2010 se společností MANTHELLAN a.s.

24. 1. Schválení prodeje objektu Barákova č. 49

24. 2. Schválení prodeje objektu Jihoslovanská č. 3

24. 3. Schválení prodeje objektu Křížkovského č. 12

24. 4. Schválení prodeje objektu Mlýnská č. 30

24. 5. Schválení prodeje objektu Mlýnská č. 34

24. 6. Schválení prodeje objektu Svatoplukova č. 3

24. 7. Schválení prodeje objektu Svatoplukova č. 59

24. 8. Schválení prodeje objektu U spořitelny č. 6

24. 9. Schválení prodeje objektu Wolkerova č. 4

25. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

26. Závěr

Ing. Jan T e s a ř
starosta města Prostějova

Vytvořeno 16.9.2010 12:48:08 | přečteno 382x | Richard Sedlák
load