Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2010 > 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 21. 12. 2010

3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 21. 12. 2010

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

S t a r o s t a m ě s t a P r o s t ě j o v a

Prostějov 14. 12. 2010

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne

21. 12. 2010 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
3. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce
4. Zadání Regulačního plánu „Polyfunkční dům“
5. Zadání X. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov
6. Dodatek ke zřizovací listině MŠ Prostějov, Šárka 4a
7. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory:
1 Fotbal Prostějov, o. s.
2 Jiří Dittmann – studio EVIS
8. Schválení prodeje objektu v Prostějově:
1 U spořitelny č. 5
2 Hvězda č. 2
3 nám. Spojenců 2 – 3
9. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje pozemku p.č. st. 57/8 v k.ú. Vrahovice
2 Schválení prodeje pozemku p.č. 1729/4 v k.ú. Prostějov
3 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Ptení
4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6300/1 v k.ú. Prostějov
5 Schválení prodeje budovy garáže a pozemku p.č. 3030/6, vše v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodeje budovy umístěné na pozemku p.č. 6010/3 v k.ú. Prostějov
7 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2008/16/336 ze dne 17.12.2008
8 Schválení bezúplatných převodů pozemků a staveb u okružní křižovatky ulic Plumlovská a Domamyslická
9 Schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov
10 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města
10. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod do FRR)
11. Rozpočet města Prostějova na rok 2011 – od 15.00 hod.
12. Veřejná finanční podpora 2011
13. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova na období 2011 - 2013
14. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
15. Závěr

Miroslav P i š ť á k
starosta města Prostějova

Vytvořeno 16.12.2010 8:31:16 | přečteno 312x | Richard Sedlák
load