Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2011 > 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 20.12.2011

11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 20.12.2011

 

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení  členové  Zastupitelstva  města  Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 20. 12. 2011 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Odměny členům výborů a komise zastupitelstva a osadních výborů

4. Pověření člena Zastupitelstva města Prostějova podle zákona o rodině

5. Směrnice ZM, kterou se vydávají pokyny k používání a zajištění bezpečnosti notebooků užívaných členy Rady města a Zastupitelstva města Prostějova

6. Návrh způsobu vyřízení petic v souvislosti se změnou využití území části centra města Prostějova

7. Návrh na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

8. Informace o návrhu způsobu vypořádání s námitkami a připomínkami k územnímu plánu Prostějov a stanovení dalšího postupu při pořizování návrhu nového územního plánu Prostějov

9. Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční (snížení daňových příjmů, převod zůstatku rezervy pro rozpočtová opatření RMP do rezerv města Prostějova)

10. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod finančních prostředků do FRR)

11. Převedení zůstatků trvalých peněžních fondů města Prostějova do Fondu rezerv a rozvoje

12. Rozpočet města Prostějova na rok 2012 – od 15:00 hod.

13. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2012

14. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

16. CS Olomoucká – Havlíčkova – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku

17. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 14 – právní a personální
2 kapitoly 50 – správa majetku města (úprava příjmů a výdajů kapitoly)

18. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení odpisu pohledávek Domovní správy Prostějov, s.r.o. a Domovní správy Prostějov p.o.
2 Schválení bezúplatného nabytí stavby veřejného osvětlení
3 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 670/9 a p.č. 673/1, oba v k.ú. Prostějov
4 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 413/2 v k.ú. Domamyslice
5 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 3222/2 v k.ú. Prostějov
6 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Městské knihovny Prostějov
7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7914/1 v k.ú. Prostějov
8 Schválení prodeje pozemků st. p.č. 479/2, p.č. 135/2 a p.č. 135/3, vše v k.ú. Domamyslice
9 Schválení prodeje pozemku p.č. 318/51 v k.ú. Čechovice u Prostějova
10 Schválení prodeje nemovitostí v k.ú. Dětkovice u Prostějova
11 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6561 v k.ú. Prostějov pro výstavbu cyklostezky do Žešova a rozpočtové opatření kapitoly 50
12 Výkup objektu č.p. 1159 na pozemku p.č. 6337/3 v k.ú. Prostějov
13 Schválení změny v osobách budoucích dárců a prodloužení lhůty v souvislosti s výstavbou veřejné obslužné komunikace v k.ú. Prostějov (ul. Hybešova)

19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

20. Závěr

Miroslav P i š ť á k v. r.

Vytvořeno 15.12.2011 8:27:42 | přečteno 288x | Richard Sedlák
load