Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2011 > 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 15. 2. 2011

4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 15. 2. 2011

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

S t a r o s t a m ě s t a P r o s t ě j o v a

Vážení  členové  Zastupitelstva  města  Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 15. 2. 2011 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Odvolání dosavadního a jmenování nového jednatele společnosti MI PRO STAV, s. r. o.

4. Návrh odvolání a jmenování nového člena Osadního výboru Vrahovice

5. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova

6. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

7. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějova za rok 2010 (materiál byl zaslán mluvčím klubů)

8. Program Prevence kriminality ve městě Prostějova na rok 2011 (materiál byl zaslán mluvčím klubů)

9. Zadání XI. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

10. Návrhy pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov

11. Oznámení o veřejném projednávání návrhu územního plánu Bedihošť

12. Závazek financování projektu Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova v době jeho udržitelnosti

12.1 Smlouva o poskytnutí dotace ze SFŽP na projekt Energeticky úsporná opatření na ZŠ E. Valenty, Prostějov

13. Použití finančních prostředků Fondu zeleně – rozšíření botanické zahrady

14. Veřejná finanční podpora:
1 BK, LHK Jestřábi, DTJ, VK, Fotbal Prostějov, Tenisový klub Prostějov
2 oblast sportu
3 oblast výchovy a vzdělávání
4 sociální oblast

15. Rozpočtová opatření schválená Radou města Prostějova v roce 2010 - informace

16. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 13, 14 a 70 (platy zaměstnanců a odměny členů zastupitelstva)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – osvětlení místa pro přecházení na ul. Kostelecká)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – šatny TJ Sokol Čechovice)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Moravská – Myslbekova – Sídliště svobody)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS v biokoridoru Hloučela)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace Slunečná – rekonstrukce)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sídliště svobody – blok 1, parkoviště)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace panelového sídliště ulice Dolní)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – historie a současnost z radniční věže)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městská knihovna – dispoziční úpravy)
11 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty)
12 kapitoly 20 – školství a kultura (vybavení městské knihovny)

17. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje objektu na ul. Plumlovská 68 v Prostějově
2 Schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov
3 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 174/3 v k.ú. Prostějov
4 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 6330/3 v k.ú. Prostějov
5 Schválení bezúplatného nabytí částí pozemků p.č. 3631/36 a p.č. 3631/42, oba v k.ú. Prostějov
6 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6169/166 a p.č. 6169/168, oba v k.ú. Prostějov
7 Schválení výkupu části pozemků p.č. 200/1 v k.ú. Krasice a p.č. 6230/2 v k.ú. Prostějov
8 Odpis pohledávky – kapitola 50 – správa majetku města
9 Stanovení podmínek při prodeji bytových jednotek

18. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

19. Závěr

Miroslav P i š ť á k
starosta města Prostějova

Vytvořeno 10.2.2011 9:22:16 | přečteno 338x | Richard Sedlák
load