Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2011 > 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 26. 4. 2011

5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 26. 4. 2011

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

S t a r o s t a m ě s t a P r o s t ě j o v a

Prostějov 19. 04. 2011

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 26. 04. 2011 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Prezentace interaktivního plánu dopravy

3. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

4. Udělení Cen města Prostějova za rok 2010

5. Čestná ocenění

6. Sídlo Sdružení obcí střední Moravy

7. Delegování zástupců města Prostějova na valné hromady a do orgánů společností s majetkovou účastí města Prostějova

8. Závěrečný účet města Prostějova za rok 2010 (od 15.00 hod.)

9. Odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.

10. Zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.

11. Peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

12. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Hanačka v Prostějově“

13. Přijetí dotace od OlK na částečnou úhradu nákladů festivalu poezie Wolkrův Prostějov 2011

14. Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2011 na 54. festival poezie Wolkrův Prostějov

15. Poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov

16. Veřejná finanční podpora:
1 Občanské sdružení LIPKA
2 Kulturní granty 2011
3 Oblast kultury
4 Oblast kultury – nedoporučené žádosti
5 Oblast sportu
6 Oblast sportu – nedoporučené žádosti
7 Oblast výchovy a vzdělávání – nedoporučené žádosti
8 ČSOP IRIS – péče o prostějovské handicapované živočichy
9 ZO ČSOP Hloučela – výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela
10 Fotbal Prostějov, o s.
11 Sociální oblast – nedoporučené žádosti
12 DTJ oddíl boxu – nedoporučená žádost

17. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 20 – školství a kultura
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (IV. kvadrant vnějšího městského okruhu – studie)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (koupaliště v areálu Za Kosteleckou ul. - PD)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce přednádražního prostoru)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce mlýnského náhonu – PD)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (cyklistická stezka Vrahovická)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – křižovatka ulic E. Valenty a Olomoucká)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (rozšíření horolezecké stěny)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (cyklistická stezka Moravská – Myslbekova)
11 kapitoly 60 – rozvoj a investice (přechod pro chodce ve Vrahovicích – PD)
12 kapitoly 60 – rozvoj a investice (bytový dům Šárka 9 – 11 – PD rekonstrukce střechy)
13 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Národní dům – scénické ozvučení)
14 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sídliště svobody – blok 1, parkoviště)
15 kapitoly 90 – komunální služby

18. Majetkoprávní záležitosti:
1 Prodej části pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Čechovice
2 Prodej pozemků v k.ú. Ptení
3 Výkup pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Domamyslice
4 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 7817/2, 7817/3, 7817/4 v k.ú. Prostějov
5 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 6752/6, 6752/7 v k.ú. Prostějov
6 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov – lokalita Šárka a Dolní
7 Schválení bezúplatného převodu požární stříkačky DS-16 a požárního vozu Tatra 805 na SDH Žešov
8 Schválení bezúplatného převodu přenosné motorové stříkačky PPS 8 na SDH Čechovice
9 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 204 v k.ú. Čechovice
10 Prodloužení lhůty pro výstavbu

19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

20. Závěr

Miroslav P i š ť á k

Vytvořeno 21.4.2011 9:43:12 | přečteno 309x | Richard Sedlák
load