Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2011 > 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 14. 6. 2011

6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 14. 6. 2011

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

S t a r o s t a m ě s t a P r o s t ě j o v a

Prostějov 7. 6. 2011

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 14. 6. 2011 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

4. Delegování zástupců města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti VaK Prostějov, a. s.

5. Návrhy pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Prostějov

6. Přijetí dotace od OlK na krajské postupové přehlídky v Prostějově v roce 2011

7. Přijetí dotace od OlK – Mezinárodní sochařské sympozium H. Wichterlové

8. Schválení smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu OlK v roce 2011

9. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z ROP – „Prostějov – Historie a současnost města z radniční věže“

10. Schválení přijetí příspěvku od OlK – JSDH města Prostějova

11. Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2011 na obnovu
kulturních památek

12. Revokace části usnesení č. 10061 z 26. 4. 2011 (poskytnutí VFP M. Jansové)

13. Veřejná finanční podpora - TJ Sokol I

14. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 50 – správa majetku města
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (VSH – osvětlení ledové plochy)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce radniční věže)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (propojení plynovodu v průmyslové zóně)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS a komunikací Bří Čapků)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (dětská hřiště – PD a realizace)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Olomoucká – Havlíčkova)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek – rekonstrukce 2. NP východního křídla)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (bezpečnostní dopravní opatření Na Hrázi)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (zvýšení bezpečnosti – místo pro přecházení Kostelecká)
11 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – chodník Kostelecká)
12 kapitoly 60 – rozvoj a investice (stavební úpravy – rozšíření MŠ)
13 kapitoly 60 – rozvoj a investice (MK – dispoziční úpravy)
14 kapitoly 60 – rozvoj a investice (městský hřbitov – opravy a rekonstrukce)
15 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ E. Valenty)
16 kapitoly 60 – rozvoj a investice (kanalizace Vápenice-Netušilova)

15. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 996/1 v k.ú. Vrahovice
2 Schválení prodeje části pozemku p.č. 2380/1 v k.ú. Dětkovice u Prostějova
3 Schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Ptení
4 Schválení směny pozemků v k.ú. Čechovice u Prostějova
5 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6370/2 v k.ú. Prostějov
6 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Vrahovice
7 Schválení výkupu pozemků pro výstavbu cyklostezky do Žešova
8 Schválení výkupu pozemku pro komunikační propojení ulic Určická a Krasická
9 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2007/16/252 ze dne 19.09.2007 a Kupní smlouvy č.
2008/16/061 ze dne 07.04.2008
10 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009
11 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 11073 ze dne 27.04.2010

16. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

17. Závěr

Miroslav P i š ť á k , v. r.

Vytvořeno 9.6.2011 11:02:39 | přečteno 252x | Richard Sedlák
load