Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2011 > 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 20. 9. 2011

8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 20. 9. 2011

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

S t a r o s t a m ě s t a P r o s t ě j o v a

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 20. 9. 2011 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Odvolání členky a jmenování nového člena Osadního výboru Žešov

4. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2011

5. Zpráva projektu Zdravé město Prostějov a místní Agenda 21 Prostějov za rok 2010

6. Darování sady lanového navijáku pro Územní odbor Prostějov HZS Olomouckého kraje

7. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011

8. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace obci Mostkovice

9. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace Přístavba šaten ke hřišti na kopanou v Prostějově
– Čechovicích TJ Sokolu Čechovice

10. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4; Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

11. Přijetí dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na akci „Prostějovské hanácké slavnosti 2011“

12. Přijetí příspěvku od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října

13. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z programu Zelená úsporám na akci „Výměna oken – Finská 9“

14. Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou ulicí

15. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu ZŠ Čechovice a ROZOP

16. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova – I. etapa“

17. Schválení smluv o poskytnutí dotací na individuální projekty z ROP SM „Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov“ a „Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose“

18. Veřejná finanční podpora:
1) 1. SK Prostějov
2) Českomoravská myslivecká jednota Prostějov

19. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 12 – krizové řízení
2 kapitoly 50 – správa majetku města
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (VSH – osvětlení ledové plochy)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Přechod pro chodce Vrahovice)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Zámek Prostějov – mostek)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – CS Žešov)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Sídliště Svobody – Jungmannova)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (WC na městském hřbitově)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – křižovatka Olomoucká – Valenty)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště – Dolní)
11 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Moravská – Myslbekova – Sídliště Svobody)
12 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce MK)
13 kapitoly 60 – rozvoj a investice (sluneční kolektor – ZŠ Dr. Horáka)
14 kapitoly 60 – rozvoj a investice (úpravy objektu Křížkovského 7)
15 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce zámku pro ZUŠ)
16 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS VSH – Kostelecká)
17 kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce Sladkovského)
18 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště E. Beneše)
19 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Městské hradby)
20 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Městský hřbitov – stavební úpravy obřadní síně)
21 kapitoly 60 – rozvoj a investice (stavební úpravy objektu Křížkovského 9)
22 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a chodníky Budovcova)
23 kapitoly 60 – rozvoj a investice (autobusové čekárny)
24 kapitoly 60 – rozvoj a investice (stavební úpravy Šerhovní)
25 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plavecký bazén a koupaliště Za Kosteleckou – PD)

20. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení výkupu pozemku p.č. 635 v k.ú. Vrahovice a rozpočtové opatření kapitoly 50
2 Výkupy a směna pozemků v k.ú. Krasice (polní cesta k Záhoří) a rozpočtové opatření kapitoly 50
3 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 2397/12 v k.ú. Prostějov
4 Schválení bezúplatného nabytí části pozemku p.č. 7540/21 v k.ú. Prostějov
5 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov
6 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52, p.o.
7 Schválení prodeje 3 částí pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Prostějov
8 Schválení prodeje bytových jednotek v objektu na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově oprávněným nájemcům
9 Schválení prodeje bytových jednotek v objektu na ul. Netušilova 3 v Prostějově oprávněným nájemcům

21. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

22. Závěr

Miroslav  P i š ť á k v.r.

Vytvořeno 13.9.2011 12:49:09 | přečteno 355x | Richard Sedlák
load