Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2011 > 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 8. 11. 2011

9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 8. 11. 2011

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

S t a r o s t a m ě s t a P r o s t ě j o v a

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,
na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 8. 11. 2011 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :


1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Návrh na jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o.p.s.

4. Organizační řád Městské policie Prostějov

5. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2013 a 2014

6. XI. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov

7. OZV, kterou se mění OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

8. OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, kterou se ruší OZV č. 8/2007

9. Prominutí poplatků z prodlení

10.1 Veřejná finanční podpora - J. Svoboda
10.2 Veřejná finanční podpora - Univerzita T. Bati Zlín

11.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD parkování u rybníka – Na hrázi)
11.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Dopravní situace před ZŠ Dr. Horáka)

12. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje bytových jednotek v objektu na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově
2 Schválení prodeje bytových jednotek v objektu na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
3 Schválení prodeje bytových jednotek č. 1622/6, 1622/8 a 1622/12 v objektu na ul. Netušilova 3 v Prostějově 4 Schválení prodeje pozemku st. p.č. 361/2 v k.ú. Domamyslice
5 Schválení prodeje pozemku p.č. 5721/98 v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7540/16 v k.ú. Prostějov
7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Vrahovice
8 Schválení výkupu pozemku v k.ú. Ptení a ROZOP kapitoly 50
9 Schválení výkupu pozemků p.č. 7421/2, p.č. 7421/4 a p.č. 7421/5, vše v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50
10 Schválení výkupu pozemku p.č. 1005/24 v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50
11 Schválení výkupu objektu na ul. Demelova 6 v Prostějově a ROZOP kapitoly 50
12 Schválení výkupu nemovitostí na ul. Křížkovského 7 v Prostějově a ROZOP kapitoly 50
13 Schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Prostějov
14 Schválení bezúplatného nabytí a bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov
15 Schválení bezúplatného nabytí 3 ks staveb zděných konstrukcí velkoplošných květináčů
16 Schválení majetkoprávního dořešení stavby okružní křižovatky na Petrském náměstí
17 Výkupy a směna pozemků v k.ú. Krasice (polní cesta k Záhoří) a ROZOP kapitoly 50
18 Prodloužení lhůty v souvislosti s výstavbou restauračního zařízení na p.č. 6083/71 v k.ú. Prostějov

13. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

14. Závěr


Miroslav P i š ť á k,  v. r.

Vytvořeno 2.11.2011 14:39:11 | přečteno 405x | RNDr. Milan Tatarkovič
load