Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2012 > 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 14.2.2012

12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 14.2.2012

 

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení  členové  Zastupitelstva  města  Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 14. 2. 2012 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

 

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Volba nového člena – členky Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova

4. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2011

      4.1 IX. změna územního plánu sídelního útvaru Prostějov

5. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce

6. OZV, kterou se zrušuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

7. Návrh právní úpravy města Prostějova k regulaci výherních zařízení na území města

8. Návrh řešení majetkové účasti města Prostějova v obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. a možné daňové optimalizace

9. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Doplnění a zkvalitnění varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi ve městě Prostějov“

10. Peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

11. Schválení smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu – správy a údržby Městských lázní a Zimního stadionu

12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Mgr. Pavel Moš

13. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Muzeum Prostějovska

14. Veřejná finanční podpora:
      1 Sociální oblast
      2 Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov (Azylové centrum)
      3 Oblast sportu
      4 BK Prostějov, LHK Jestřábi Prostějov, o. s., LHK Jestřábi Prostějov s. r. o., DTJ Prostějov, VK Prostějov o. s., Fotbal Prostějov o. s.

 

15. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2011 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 11273 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2011) ze dne 21.12.2010

16. Rozpočtová opatření
      1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek – PD bezbariérový přístup – Domovní správa)
      2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek - PD – rekonstrukce můstku přes zámecký příkop)
      3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek - PD – zádlažba nádvorního prostoru)
      4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek - Rekonstrukce pro potřeby výuky ZUŠ V. Ambrose, rekonstrukce zámku západní křídlo)
      5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek - Rekonstrukce jižní fasády)
      6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého - rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova)
      7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Finská 9 - rekonstrukce kotelny – PD)
      8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce objektu veřejného WC na Městském hřbitově v Prostějově)
      9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Autobusová zastávka v ul. Foerstrova)
      10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vyhrazené parkování v ul. Na Hrázi, Prostějov – p.č. 2405/1)
      11 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace ul. Bří Čapků – přeložka sloupu NN)
      12 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – infrastruktura pro RD v ul. M. Alše, Vrahovice)
      13 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Cyklistická stezka Dolní – Kralická I., II., III. část, Prostějov)
      14 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Stezka pro cyklisty a chodce Prostějov – Žešov I., II., III. etapa)
      15 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Dům s pečovatelskou službou – studie)

17. Majetkoprávní záležitosti:
      1 Předkupní právo k pozemku p.č. 318/31 v k.ú. Čechovice u Prostějova, souhlas s převzetím závazků
      2 Revokace bodu 2. usnesení ZMP č. 16034 ze dne 14.02.2006, revokace usnesení ZMP č. 16091 ze dne 25.4.2006 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov
      3 Revokace bodu 2 usnesení ZMP č.16172 ze dne 19.09.2006, výkup pozemku v k.ú.Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
      4 Schválení bezúplatného převodu mostního objektu na ul. Vrahovická
      5 Schválení prodeje objektů a pozemků v k.ú. Prostějov
      6 Schválení směny částí pozemků v k.ú. Čechovice u Prostějova
      7 Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucích smlouvách ze dne 16.07.2010
      8 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/052 ze dne 26.02.2009
      9 Zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 134/1 a p.č. 134/3, oba v k.ú. Prostějov

18. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

19. Závěr

Miroslav P i š ť á k  v.r.

Vytvořeno 12.6.2012 12:02:32 | přečteno 351x | Richard Sedlák
load