Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2012 > 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 17.4.2012

13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 17.4.2012

 

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 13. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 17. 4. 2012 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

4. Udělení Cen města Prostějova za rok 2011

5. Čestná ocenění – zřízení

6. Čestná ocenění – udělení

7. Členství statutárního města Prostějova ve sdružení OK4Inovace

8. Pojmenování nových ulic

9. Přejmenování botanické zahrady na Botanickou zahradu Petra Albrechta

10. Závěrečný účet města Prostějova za rok 2011 (od 15:00 hod.)

11. Návrh na prominutí poplatků z prodlení

12. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se změnou statutu města na statutární město

13. Další postup při pořizování územního plánu Prostějov

14. Obecně závazná vyhláška o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti (v souvislosti se změnou na statutární město)

15. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 11/2007 Požární řád města Prostějova

16. Obecně závazná vyhláška o Městské policii Prostějov a jejím stejnokroji

17. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na rekonstrukci jižní fasády Zámku v Prostějově

18. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z programu Zelená úsporám na akci „Výměna oken – Finská 9“

19. Přijetí dotace od Olomouckého kraje v rámci přímé podpory významných akcí v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů při pořádání 55. festivalu poezie Wolkrův Prostějov

20. Přijetí dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové

20.1 Schválení přijetí investičního příspěvku, schválení spolufinancování města, schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje

21. Dodatek ke smlouvě o VFP – P. Moš

22. Dodatek ke smlouvě o VFP – Muzeum Prostějovska

23. Veřejná finanční podpora – kulturní granty 2012

24. Veřejná finanční podpora:
1 Sociální oblast
2 Oblast kultury – nedoporučená

25. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Olomoucká – IV. etapa, Prostějov)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Rekonstrukce kanalizace na ul. Gabriely Preissové)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov v Prostějově – stavební úpravy smuteční obřadní síně)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD „Provizorní okružní křižovatka na sjezdu z dálnice na ul. Dolní a Okružní“)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce mlýnského náhonu v průmyslové zóně)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané – tribuna, PD parkovišť)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek – Domovní správa – bezbariérový přístup)

26. Majetkoprávní záležitosti:
1 Revokace usnesení ZMP č. 10091 ze dne 26.04.2011 a schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 7817/2,
p.č. 7817/3 a p.č. 7817/4, vše v k.ú. Prostějov
2 Revokace bodu 2. usnesení ZMP č. 11025 ze dne 16.02.2010 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 6231/2 v k.ú. Prostějov
3 Revokace usnesení ZMP č. 10092 ze dne 26.04.2011 a schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6752/6
a p.č. 6752/7, oba v k.ú. Prostějov
4 Revokace usnesení ZMP č. 10133 ze dne 14.06.2011 a odstoupení od kupních smluv
5 Revokace usnesení ZMP č. 10249 ze dne 20.12.2011 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 3222/2 v k.ú. Prostějov
6 Schválení bezúplatného nabytí stavby památníku čs. letců padlých ve 2. světové válce
7 Schválení prodeje objektů a pozemků v k.ú. Prostějov
8 Schválení prodeje pozemku p.č. 7789/3 v k.ú. Prostějov
9 Schválení prodeje pozemků na ulici Kralická v Prostějově
10 Schválení prodloužení lhůty v souvislosti s výstavbou čističky odpadních vod na částech pozemků
v k.ú. Ptení obcí Ptení
11 Schválení směny části pozemku p.č. 6002/2 za část pozemku p.č. 6003/1, oba v k.ú. Prostějov
12 Schválení směny částí pozemků p.č. 7390/1 a p.č. 7394/1, oba v k.ú. Prostějov
13 Schválení směny částí pozemků v k.ú. Prostějov
14 Schválení výkupu pozemku p.č. 7572/3 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50
15 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/066 ze dne 25.03.2009

27. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

28. Závěr

Miroslav P i š ť á k

Vytvořeno 12.6.2012 12:02:24 | přečteno 285x | Richard Sedlák
load