Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2012 > 15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.6.2012

15. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.6.2012

 

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení  členové  Zastupitelstva  města  Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 19. 6. 2012 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

 

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Pověření delegovaných zástupců na valnou hromadu VaK Prostějov a.s.

4. Pověření člena Zastupitelstva města Prostějova podle zákona o rodině

5. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova

6. Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2011

7. Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (Mobilní průvodce Prostějovem)

8. Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 na obnovu kulturních památek

9. Přijetí dotace od Olomouckého kraje z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji
v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů na uspořádání krajských postupových přehlídek v Prostějově

10. Přijetí dotace od Olomouckého kraje z Programu podpora kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXX. Prostějovských hanáckých slavností

11. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova

12. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov

13. Vydání VIII. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

14. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na Cyklistickou stezku v ul. Jungmannova v Prostějově

15. Veřejná finanční podpora - oblast kultury (nedoporučená)

16. Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí

 

17. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Odbočovací pruh – Dolní, Šárka)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Dopravní situace před ZŠ Dr. Horáka – plocha pro výstup žáků)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Dům s pečovatelskou službou - projektová dokumentace)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD stezka pro cyklisty a chodce Žešov)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – urnové hroby na hřbitově v Krasicích)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Prostějov – zádlažba Kramářské uličky)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce zámku v Prostějově pro potřeby výuky ZUŠ)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Studie CS Martinákova – Pod Kosířem, Bratří Čapků)
11 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Ulice Předina – veřejné osvětlení)
12 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vrahovice, P. Jílemnického – PD veřejného osvětlení)

18. Majetkoprávní záležitosti:
1 Odstoupení od Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009
2 Předkupní právo k pozemku p.č. 318/31 v k.ú. Čechovice u Prostějova, souhlas s převzetím závazků
3 Revokace části bodu 1. usnesení ZMP č. 11025 ze dne 16.02.2010 a schválení bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Krasice a k.ú. Prostějov
4 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 6169/169 v k.ú. Prostějov
5 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6169/198 a p.č. 6169/200, oba v k.ú. Prostějov
6 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov
7 Schválení bezúplatného převodu projektové dokumentace „PD Netušilova 3 – rekonstrukce výtahu“
8 Schválení prodeje pozemku p.č. 7497 v k.ú. Prostějov
9 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Ptení
10 Schválení prodeje části pozemku p.č. 151/1 v k.ú. Žešov
11 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6358 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice) a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
12 Schválení výkupu části pozemku v k.ú. Vrahovice, schválení smlouvy o finanční spoluúčasti na vybudování infrastruktury a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
13 Změna kritérií pro výstavbu 50 rodinných domů u nové nemocnice
14 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/168 ze dne 24.06.2009
15 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov (ul. Vodní)

19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

20. Závěr

Miroslav P i š ť á k  v.r.

Vytvořeno 12.6.2012 12:06:48 | přečteno 279x | Richard Sedlák
load