Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2012 > 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 18.9.2012

17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 18.9.2012

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 17. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 18.9.2012 od 10.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Pojmenování nové ulice

4. Převzetí záštity statutárním městem Prostějovem nad vyhlášením ankety „Sportovec Prostějovska 2012“, které se bude konat dne 14.12.2012 v Městském divadle v Prostějově

5. Návrh MUDr. Danuše Pelikánové o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

6. Žádost Velkoobchodu Prostějov, a.s. o posouzení variant umístění výherních zařízení

7. Návrh znění obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova

8. Podnět k pořízení regulačního plánu

9. Přijetí příspěvku, schválení spolufinancování města, schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu OlK pro JSDH města Prostějova

10. Přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2012 z Programu Významné projekty Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů při pořádání projektu Prostějovské léto 9 + 1

11. Přijetí příspěvku od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října

12. Smlouva o poskytnutí dotace na Interakční prvek ÚSES v k. ú. Žešov

13. Zajištění financování realizace projektu „Na kole biokoridorem Hloučela v Prostějově“

14. Zajištění dofinancování realizace projektu „Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Čechovice“

15. Zajištění financování realizace projektu „Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách“

16. Škola plná pohybu, o. s., ul. Dr. Horáka 24, Prostějov – převzetí závazků statutárním městem Prostějovem

17. Návrh zpětného nabytí nemovitostí na ul. Křížkovského 7 v Prostějově

18. Návrh na prominutí poplatků z prodlení

 

19. Veřejná finanční podpora:
1 Odbor rozvoje a investic

20. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Okružní – PD)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice - rekonstrukce)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – rekonstrukce ÚT)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkoviště Mozartova)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD chodníky v lokalitě Čechovice – Domamyslice)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD stavební úpravy na křižovatce Olomoucká - Vápenice)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova - Dykova)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné osvětlení v ulici Knihařská)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD – Úpravy nádvoří prostějovského zámku)
11 kapitoly 70 - finanční
12 kapitoly 90 - správa a údržba majetku města

21. Majetkoprávní záležitosti:
1. GALVA s.r.o. - informace o výsledku jednání
2. MODŘANY Power, a.s., MPS Holding, a.s. – změna podmínek prodeje pozemků v průmyslové zóně statutárního města Prostějova
3. Revokace usnesení ZMP č. 12096 ze dne 17.04.2012 a schválení směny části pozemku p.č. 6002/2 za část pozemku p.č. 6003/1, oba v k.ú. Prostějov
4. Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Městského divadla v Prostějově
5. Schválení bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Krasice
6. Schválení bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Prostějov
7. Schválení bezúplatného převodu stavby a pozemku v k.ú. Prostějov a uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku
8. Schválení prodeje bytových domů na ul. Svatoplukova 50 a Svatoplukova 78 v Prostějově
9. Schválení prodeje objektů a pozemků v k.ú. Prostějov
10. Schválení prodeje pozemku p.č. 30 v k.ú. Krasice
11. Schválení prodeje pozemku p.č. 8086/5 a části pozemku p.č. 8086/7, oba v k.ú. Prostějov
12. Schválení prodeje části pozemku p.č. 8086/7 v k.ú. Prostějov
13. Schválení prodeje části pozemku p.č. 93/3 v k.ú. Vrahovice
14. Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov (ul. Dolní) a ROZOP kapitoly 50
15. Schválení výkupu spoluvlastnického podílu id. 1/10 na pozemcích p.č. 101/1 a p.č. 101/2, oba v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50
16. Schválení výkupu částí pozemků v k.ú. Prostějov (CS Prostějov – Určice) a ROZOP kapitoly 50
17. Schválení změny podmínek směny částí pozemků v k.ú. Čechovice u Prostějova
18. Smlouva o budoucích smlouvách uzavřená mezi městem Prostějovem a společností MANTHELLAN a.s. – rozhodnutí o využití pozemků tvořících nemovitosti 3. etapy
19. Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009
20. Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/388 ze dne 10.11.2009

22. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s. za rok 2011

23. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2012

24. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

25. ZávěrMiroslav     P i š ť á k

Vytvořeno 20.11.2012 15:15:10 | přečteno 394x | Richard Sedlák
load