Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2012 > 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 6.11.2012

18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 6.11.2012

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 18. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 6.11.2012 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

4. Pojmenování nové ulice (materiál bude zaslán dodatečně)

5. Změna zástupce statutárního města Prostějova ve sdružení OK4Inovace

6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

7. Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s. - E. Pallier

8. Odkup akcií společnosti VaK Prostějov, a.s. – A. Klimešová

9. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Osvětlení křižovatky Čechůvky – Kralice“ Olomouckému kraji

10. Zřizovací listiny příspěvkových organizací statutárního města Prostějova

11. Veřejná finanční podpora:
1 Veřejná finanční podpora nedoporučená – oblast sportu
2 Veřejná finanční podpora nedoporučená – sociální oblast

12. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov v Prostějově - stavební úpravy smuteční obřadní síně)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Autobusová zastávka v ulici Foerstra)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník Vrahovice – požární zbrojnice)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO – MŠ Beneše, MŠ Libušinka a MŠ J. Železného)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – přípojka NN (protlak pod komunikací vč. vystrojení))
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – rekonstrukce)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD CS Dolní Kralická I, II, III)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přechod ve Vrahovicích - nástupní prostor u autobusové zastávky
Trpinky)
11 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek fasáda jih)

 

13. Majetkoprávní záležitosti:
1 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18185 ze dne 16.09.2008
2 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov
3 Schválení prodeje bytové jednotky č. 1622/1 v domě na ul. Netušilova 3 v Prostějově
4 Schválení prodeje domu na Husově nám. 56 v Prostějově
5 Schválení prodeje nebytových jednotek v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
6 Schválení prodeje pozemku p.č. 126/7 v k.ú. Prostějov
7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 1643 v k.ú. Prostějov
8 Schválení směny částí pozemků v k.ú. Prostějov
9 Schválení výkupu pozemků p.č. 6559/1 a p.č. 6559/2, oba v k.ú. Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
10 Schválení změny podmínek výkupů pozemků pro výstavbu cyklostezky Prostějov - Žešov
11 Schválení změny v osobě kupujícího u prodeje domu na ul. Svatoplukova 50 v Prostějově
12 Schválení zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 5792/2 v k.ú. Prostějov
13 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/294 ze dne 3.11.2009
14 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva
č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009

14. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

15. Závěr

Miroslav P i š ť á k , v.r.

Vytvořeno 20.11.2012 15:15:10 | přečteno 293x | Richard Sedlák
load