Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2012 > 20. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 18.12.2012

20. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 18.12.2012

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,
na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 20. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 18.12.2012 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Schválení odměn členům výborů, komise a osadních výborů za rok 2012

4. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu

5. Novelizace Zásad poskytování veřejné finanční podpory

6. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

8. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

9. Snížení vkladu statutárního města Prostějova ve společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. a zpětné nabytí vlastnictví k nemovitosti na ul. Křížkovského 7 v Prostějově a souvisejících pozemků

10. Ukončení smlouvy o částečné úhradě provozních nákladů mateřské školy mezi městem Prostějovem a obcí Výšovice

11. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Prostějov – stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká - Vápenice“ Olomouckému kraji

12. Bezúplatný převod neinvestičního majetku – projektové dokumentace „Prostějov Wolkerova 31 – výměna výplní otvorů“ Společenství vlastníků Wolkerova 31

13. Poskytnutí daru Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu v Praze

14. Veřejná finanční podpora:
1 nedoporučená – oblast výchovy a vzdělávání
2 Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
3 Revokace části usnesení ZMP č. 12074 ze dne 17.04.2012 (poskytnutí grantu Zdravé město)
15. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice – PD rekonstrukce dvora a kanalizace radnice, uliční a dvorní fasády)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace ulic Melantrichova – Dykova)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Ulice Předina – veřejné osvětlení)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov v Prostějově – stavební úpravy smuteční obřadní síně)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – Revitalizace školní zahrada MŠ Mánesova)
7 kapitoly 70 - finanční

16. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2014 a 2015

17. Rozpočet města Prostějova na rok 2013 – od 15:00 hod.

18. Majetkoprávní záležitosti:
1 Památník čs. letců padlých ve 2. světové válce – bezúplatné nabytí stavebních úprav
2 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12197 ze dne 18.09.2012
3 Schválení odpisu pohledávek Domovní správy Prostějov, s.r.o. a Domovní správy Prostějov p.o.
4 Schválení změny podmínek výkupu části pozemku p.č. 6359 v k.ú. Prostějov
5 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 6169/204 a p.č. 6169/206, oba v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodeje bytové jednotky č. 1622/3 v domě na ul. Netušilova 3 v Prostějově
7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 410/1 v k.ú. Žešov
8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 415/1 v k.ú. Žešov
9 Schválení výkupu dvou částí pozemku p.č. 7540/2 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50
– správa a nakládání s majetkem města
10 Schválení zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 2938/1, p.č. 2938/2 a p.č. 2938/3, vše v k.ú. Prostějov
11 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010
12 Změna podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20.05.2010

19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

20. Závěr

Miroslav P i š ť á k , v.r.

Vytvořeno 12.12.2012 9:22:19 | přečteno 308x | RNDr. Milan Tatarkovič
load