Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2013 > 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.2.2013

21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 19.2.2013

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova
na úterý dne 19.2.2013 od 13:00 hod.
do přednáškového sálu Národního domu v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1.

Sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN a že v přednáškovém sále není možný vzdálený přístup do přísl. adresáře a doporučuji Vám, abyste si materiály zkopírovali do Vašeho PC. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na V. Krejčí, tel. 582329132, nebo S. Přidala, tel. 582329766.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Veřejná finanční podpora
  1 Strategické sporty
  2 Oblast sportu
  3 Oblast sportu – školní hřiště
  4 Oblast sportu – nedoporučené žádosti
  5 Azylové centrum
  6 Sociální oblast
  7 Sociální oblast – nedoporučené žádosti
  8 Komise životního prostředí
  9 Oblast kultury – nedoporučené žádosti

4. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2012

5. Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2012

6. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce

7. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

8. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2012 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008
a usnesením ZMP č. 10236 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2012) ze dne 20.12.2011

8.1 Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného

8.2 Přijetí dotace od OlK na 56. festival poezie Wolkrův Prostějov 2013

9. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1 – plocha pro výstup a nástup žáků)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého – rekonstrukce kotelny ZŠ Skálovo nám.)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace Kolářových sadů - mlýnský náhon)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov - stavební úpravy smuteční obřadní síně)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD CS Okružní)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Křižovatka Olomoucká, Barákova, Sladkovského, chodníky – PD)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD dešťová kanalizace a komunikace v ulicích J. Köhlera a Hrázky)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace Sídliště svobody PD bloky 7, 8, 9, 10 a 11)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. T. G. Masaryka, kuželna)
11 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace rybníka v Drozdovicích)
12 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko kopané mládeže – parkoviště)
13 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné osvětlení v ulici Knihařská PD)
14 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Úprava veřejného prostranství okolí zámku)
15 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Územní energetická koncepce statutárního města Prostějova)

10. Majetkoprávní záležitosti:
1 Manželé Koryčánkovi – dohoda o narovnání
2 Schválení směny nemovitostí v k.ú. Krasice
3 Schválení směny pozemků v k.ú. Vrahovice

11. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

12. Závěr

Pozn.: V průběhu zasedání zastupitelstva budou v Národním domě umístěny Panely z výstavy Pernštejnský rok 2012.

Mgr. Jiří P o s p í š i l , v.r.
1. náměstek v zast. primátora
města Prostějova

Vytvořeno 10.12.2013 10:35:23 | přečteno 343x | Richard Sedlák
load