Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2013 > 22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 16.4.2013

22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 16.4.2013

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 16.4.2013 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Udělení Cen města Prostějova za rok 2012

4. Čestná ocenění – udělení

5. Volby přísedících Okresního soudu v Prostějově

6. Delegování zástupců města Prostějova na valné hromady obchodních společností

7. Fúze obchodních společností Domovní správa Prostějov, s. r. o. a MI PRO STAV, s. r. o.

8. Zánik obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.

9. Zvýšení peněžitého vkladu statutárního města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.

10. Informace o dosud provedených činnostech při pořizování Územního plánu Prostějov a návrh dalšího postupu

11. Schválení přijetí příspěvku z rozpočtu OlK pro JSDH města Prostějova

11.1 Schválení přijetí příspěvku z rozpočtu OlK na Krajské postupové přehlídky

11.2 Schválení přijetí příspěvku z rozpočtu OlK na XXXI. Hanácké slavnosti

12. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO – MŠ Železného, MŠ Libušinka, MŠ Květná)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rozšíření parkoviště na sídlišti E. Beneše)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přeložka NTL - plynovodní přípojka - zámek rekonstrukce
východního křídla 2. NP)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Společenské a sportovní centrum - převod položek)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla – PD)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Smetanovy sady)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vrahovice, P. Jilemnického – veřejné osvětlení)
8 kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (zeleň na ul. Okružní)
9 kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (Fond zeleně)

 

13. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí veřejné finanční podpory:
1 BK Prostějov
2 VK Prostějov, o. s.
3 DTJ Prostějov
4 TJ Sokol I Prostějov

14. Žádosti o finanční příspěvek na sociální péči

15. Poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov

16. Veřejná finanční podpora:
1 TK Prostějov, o. s.
2 Oblast sociální a zdravotní (nedoporučená)
3 Kulturní granty 2013
4 Oblast sportu (nedoporučená)

17. Majetkoprávní záležitosti:
1 Bezúplatné nabytí nemovitostí u okružní křižovatky na ulici Plumlovská
2 Manželé Koryčánkovi – dohoda o narovnání
3 Revokace bodu 3. usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10209 ze dne 08.11.2011 a schválení prodeje bytové jednotky č. 3658/3 v domě na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově
4 Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Městského divadla v Prostějově, p.o.
5 Schválení prodeje bytové jednotky č. 1622/7 v domě na ul. Netušilova 3 v Prostějově oprávněnému nájemci
6 Schválení prodeje stavby občanského vybavení č.p. 966 na pozemku p.č. 6169/179, pozemku p.č. 6169/179 a části pozemku p.č. 6169/1, vše v k.ú. Prostějov
7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 110/12 v k.ú. Krasice
8 Schválení směny pozemků v k.ú. Vrahovice
9 Schválení výkupu části pozemku p.č. 5783/1 a pozemku p.č. 5783/2, oba v k.ú. Prostějov, a ROZOP
10 Schválení změny podmínek prodeje pozemků na ulici Kralická v Prostějově
11 Schválení zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k nemovitostem v k.ú. Prostějov
12 Schválení úpravy podmínek výkupů pozemků v k.ú. Žešov
13 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/051 ze dne 03.03.2009
14 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 06.10.2009
15 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009

18. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

19. Závěr

Miroslav P i š ť á k

Vytvořeno 10.12.2013 10:35:36 | přečteno 353x | Richard Sedlák
load