Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2013 > 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 11.6.2013

24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 11.6.2013

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 11.6.2013 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.
Dále Vám sděluji, že proběhla změna veřejných internetových adres, jejichž funkčnost nebylo možné dosud stoprocentně ověřit. Z toho důvodu Vám zasíláme materiály na přiloženém CD.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečný účet města Prostějova za rok 2012

3. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

4. Členství statutárního města Prostějova ve sdružení OK4Inovace

5. OZV, kterou se stanovují opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

6. Schválení uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu „Nástroje ÚAP“

7. Schválení smlouvy o dílo na zhotovení nové stavby „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov“

8. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Prostějov – stavební úpravy odbočovacího pruhu na křižovatce Olomoucká - Vápenice“ Olomouckému kraji

9. Schválení přijetí příspěvku z rozpočtu OlK na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v rámci oslav státního svátku 28. října, který se bude konat dne 22.10.2013 v Městském divadle v Prostějově

10. Veřejná finanční podpora:
1 Občanské sdružení sociální pomoci – Azylové centrum
2 Oblast sportu
3 Oblast sportu – nedoporučená
4 Odbor rozvoje a investic

11. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zádlažba Kramářské uličky, Prostějov)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Investiční záměr – rekonstrukce objektu KaSC, Prostějov)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek Prostějov – rekonstrukce můstku přes zámecký příkop)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO – MŠ Husovo náměstí)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO – MŠ Šárka)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO – ZŠ Dr. Horáka)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hloučela)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD nového hřiště u ulice Anenská)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Rekonstrukce kanalizace na ul. Gabriely Preissové)
11 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Urnové hroby na hřbitově v Krasicích - PD)
12 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD - Úprava křižovatky Šárka – Jezdecká, Prostějov)
13 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce učeben na ZŠ pro výuku přírodovědných předmětů)
14 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Nová radnice - rekonstrukce objektu budovy A a B)
15 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště E. Beneše)
16 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela Sv. Petra a Pavla – PD DÚR, DSP, DPS)
17 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace Sídliště svobody PD a realizace - bloky 7, 8, 9, 10 a 11)
18 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. T. G. Masaryka - kuželna)
19 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Smetanovy sady, Prostějov - oplocení)
20 kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

12. Majetkoprávní záležitosti:
1 Majetkoprávní dořešení nemovitostí pro realizaci veřejně prospěšné stavby propojení ulic Anenská a Krasická v Prostějově a rozpočtové opatření kapitoly 50
2 Neuplatnění smluvních pokut za nedodržení kritéria č. 9 týkajícího se oplocení u rodinných domů u nové nemocnice
3 Odstoupení od Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/290 ze dne 11.09.2009, započtení pohledávek a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
4 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/38 v k.ú. Čechovice u Prostějova
5 Předkupní právo statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 5917/2 v k.ú. Prostějov
6 Revokace usnesení č. 10247 z 20.12.2011 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 673/1 v k.ú. Prostějov
7 Revokace části usnesení č. 12037 z 14.02.2012 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov
8 Schválení prodeje bytové jednotky č. 1684/4 v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
9 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 2710/15 a p.č. 2710/1, oba v k.ú. Prostějov
10 Schválení výkupu pozemku p.č. 6283/19 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50
11 Schválení výkupu pozemku p.č. 90/6 v k.ú. Krasice a rozpočtové opatření kapitoly 50
12 Schválení změny podmínek prodeje pozemků na ulici Kralická v Prostějově
13 Schválení změny podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/379 z 04.11.2009
14 Schválení změny podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 z 15.12.2010
15 Schválení změny podmínek výkupů pozemků p.č. 6351/2 a p.č. 6447/2, oba v k.ú. Prostějov
16 Schválení úpravy podmínek výkupu částí pozemků p.č. 250/2, p.č. 250/4, p.č. 250/9 a p.č. 291/18, vše v k.ú. Žešov

13. Záležitosti Galerie Prostějov – Manthellan, a. s.

14. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

15. Závěr

Miroslav P i š ť á k

Vytvořeno 10.12.2013 10:36:09 | přečteno 393x | Richard Sedlák
load