Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2013 > 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 10.9.2013

26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 10.9.2013

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 10.9.2013 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Pojmenování nové ulice v k. ú. Vrahovice

4. Energeticky úsporná opatření na MŠ Železného, MŠ Libušinka a MŠ Květná – projektové náměty

5. Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého tř. 14, Prostějov – projektový námět

6. Víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ Čechovice

7. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2013 – prominutí sankcí

8. Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013 na obnovu kulturních památek

9. Projednání petice „Za zřízení církevní základní školy ve městě Prostějov“

10. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2013 (od 15:00 hod.)

10.1 Zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

11. Bezúročná půjčka – Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA

12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – Sportovní klub cyklistů Prostějov

13. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – TJ Haná Prostějov

14. Veřejná finanční podpora:
1 TK Prostějov
2 Sociální oblast (nedoporučená)

 

15. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Velodrom osvětlení oválu)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Autobusové čekárny)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cyklistická stezka Martinákova – Pod Kosířem - PD)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Husovo nám., Prostějov)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Šárka, Prostějov)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přeložka kabelu kamery Městské policie před Národním domem)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého – rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace zeleně na Husově náměstí – projektový námět)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace školních zahrad II. etapa – projektový námět)
11 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rozšíření botanické zahrady)
12 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Smetanovy sady, Prostějov – oplocení)
13 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Umístění hodin u hlavního nádraží a autobusového nádraží)

16. Majetkoprávní záležitosti:
1 Majetkoprávní řešení pozemku p.č. 100/17 v k.ú. Krasice
2 MODŘANY Power, a.s. – prominutí části smluvních pokut a ROZOP kapitoly 50
3 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD na pozemku p.č. 318/62 v k.ú. Čechovice u Prostějova
4 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD na pozemku p.č. 93/7 v k.ú. Krasice
5 Předkupní právo k pozemku p.č. 318/31 v k.ú. Čechovice u Prostějova, souhlas s převzetím závazků, změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011
6 Schválení bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 883 a p.č. 885, oba v k.ú. Vrahovice
7 Schválení prodeje skleníků umístěných na ul. Brněnská v Prostějově
8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 1790/1 v k.ú. Prostějov
9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 742/4 v k.ú. Prostějov
10 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 3735/2 v k.ú. Prostějov
11 Schválení výkupu části pozemku p.č. 169 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
12 Schválení výkupu části pozemku p.č. 318/43 v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50
13 Schválení výkupu části pozemku p.č. 5813 v k.ú. Prostějov (propoj Olomoucká – Kostelecká)
14 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6448 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice) a ROZOP kapitoly 50
15 Schválení změny podmínek výkupu pozemku p.č. 6351/2 v k.ú. Prostějov
16 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2006/16/007 ze dne 28.08.2006 a prominutí smluvní pokuty
17 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/362 ze dne 30.11.2011

17. Galerie Prostějov – Manthellan, a. s.

18. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

19. Závěr

Miroslav  P i š ť á k

Vytvořeno 10.12.2013 10:36:23 | přečteno 363x | Richard Sedlák
load