Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2013 > 27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 5.11.2013

27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 5.11.2013

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 5.11.2013 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s. za rok 2012

4. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

5. OZV, kterou se mění OZV č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství,
ve znění OZV č. 2/2011 a OZV č. 4/2011

6. Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na projekt „Cyklistická stezka Prostějov – Žešov, I. etapa“

7. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Husovo nám. v Prostějově“

8. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Šárka v Prostějově“

8.1 Schválení prodeje plynárenského zařízení a smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní (Technická infrastruktura v lokalitě M. Alše v Prostějově – Vrahovicích)

9. Veřejná finanční podpora:
1 ZLATÁ BRÁNA s.r.o.
2 Atletický klub Prostějov
3 Žádost nedoporučená Komisí životního prostředí

10. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD Parkoviště za OD Kubus)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice – vybudování zázemí zásahové jednotky PD)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace E. Valenty)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce ulice Milíčova)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace sídliště Šárka - východ – projektová dokumentace DSP)
6 kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

11. Majetkoprávní záležitosti:
1 Návrh systémového řešení eliminujícího situace, kdy kupující pozemku nerealizuje závazky vyplývající z kupní smlouvy
2 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12198 ze dne 18.09.2012 a usnesení
č. 12249 ze dne 06.11.2012 a schválení prodeje bytového domu na ul. Svatoplukova 50
3 Majetkoprávní dořešení pozemků pod stavbou veřejného chodníku v Žešově
4 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 7519/28 v k.ú. Prostějov
5 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 798/1 v k.ú. Vrahovice
6 Schválení prodeje části pozemku p.č. 5465 v k.ú. Prostějov
7 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 6700/1 a p.č. 6700/16, oba v k.ú. Prostějov
8 Schválení směny pozemků, bezúplatného převodu pozemků a stavby silnice a uzavření smlouvy
o zhodnocení silničního majetku
9 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6453 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice)
10 Schválení změny podmínek výkupu pozemku p.č. 6456/4 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov
– Určice)

12. Galerie Prostějov – Manthellan, a. s.

13. Záležitosti majetkového vypořádání a soudního sporu s obcí Držovice

14. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

15. Závěr

Miroslav P i š ť á k
primátor města Prostějova

Vytvořeno 10.12.2013 10:36:26 | přečteno 370x | Richard Sedlák
load