Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2013 > 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 17.12.2013

28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 17.12.2013

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 17.12.2013 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova vyvolané účinností nového občanského zákoníku

4. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova

5. Odměny členům výborů a komise zastupitelstva a osadních výborů za rok 2013

6. Navázání spolupráce města Prostějova s městem Bílá Cerkev

7. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu společnosti FTL – First Transport Lines, a.s.

8. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

9. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 9/2013

10. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

11. Změna Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

12. Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení nové stavby „Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov“

13. Schválení smlouvy o dílo na zhotovení nové stavby „Veřejné WC – Smetanovy sady“

14. Zřizovací listiny příspěvkových organizací statutárního města Prostějova

15. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2014

16. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 10 – kancelář primátora
2 kapitoly 40 – životní prostředí
3 kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bikrosová dráha v areálu velodromu)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS biokoridor Hloučela)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Podzemní umístění kontejnerů na tříděný odpad v památkové zóně)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hloučela)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků do FRR)
9 kapitoly 70 – finanční (optimalizace rozpočtu kapitoly – položka limitu ostatních investic celkem)
10 kapitoly 70 – finanční (optimalizace rozpočtu kapitoly)

17. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2014 – od 15:00 hod.

18. Střednědobý rozpočtový výhled statutárního města Prostějova pro rok 2015 a 2016

19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí VFP - OS LIPKA

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí VFP - grantu - Cyrilometodějské gymnázium a MŠ

21. Veřejná finanční podpora:
1 Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola Prostějov
2 TJ Sokol Čechovice
3 LHK Jestřábi, o. s.
4 LHK Jestřábi, s. r. o.

22. Majetkoprávní záležitosti:
1 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12094 ze dne 17. 04. 2012 a č. 13135
ze dne 11.06.2013 a schválení prodeje pozemků na ulici Kralická
2 Schválení prodeje pozemku st. p.č. 361/4 v k.ú. Domamyslice
3 Schválení prodeje pozemků p.č. 8086/6 a p.č. 8086/7, oba v k.ú. Prostějov
4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7404/3 v k.ú. Prostějov
5 Schválení výkupu pozemku p.č. 349 v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50
6 Schválení výkupu pozemku p.č. 6560/3 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
7 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/353 ze dne 26.10.2009

23. Galerie Prostějov – Manthellan, a. s.

24. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

25. Závěr

Miroslav P i š ť á k v.r.
primátor města Prostějova

Vytvořeno 10.12.2013 10:36:26 | přečteno 336x | Richard Sedlák
load