Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2014 > 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 18.2.2014

29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 18.2.2014

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 18.2.2014 od 14.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

Před začátkem zasedání se uskuteční v době od 13:00 do 14:00 hod. seminář pro zastupitele k Územní energetické koncepci, která byla všem členům zastupitelstva s informací o semináři zaslána el. poštou dne 29.1.2014.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

2.1 Záležitosti mimosoudního vyrovnání s obcí Držovice
– materiál obdrží členové zastupitelstva dodatečně

3. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve městě Prostějov za rok 2013

3.1 Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2013

4. Delegování zástupců statutárního města Prostějova do orgánů obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.

5. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 459/2013

6. Obecně závazná vyhláška města Prostějova o vedení technické mapy obce

7. Pojmenování nových ulic v k. ú. Krasice

8. Statut prostějovských Radničních listů

9. Směrnice k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky statutárního města Prostějova

10. Peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o.

11. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2013 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 12281 (Rozpočet města Prostějova pro rok 2013) ze dne 18.12.2012

12. Přijetí dotace od OlK v rámci přímé podpory významných kulturních akcí OlK v roce 2014 na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 57. festivalu poezie Wolkrův Prostějov

 

13. Veřejná finanční podpora:
1 Azylové centrum
2 Sociální oblast
3 Okresní hospodářská komora
4 Komise životního prostředí
5 Komise životního prostředí – nedoporučená žádost
6 Oblast sportu (Orli, LHK o. s., LHK s. r. o., DTJ, VK, TK, 1. SK)
7 Oblast sportu
8 Oblast sportu – nedoporučená žádost

14. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka – stavební úpravy technologie bazénu)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Dr. Horáka)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. T. G. Masaryka – kuželna)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Strategické materiály pro čerpání dotací EU)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bikrosová dráha v areálu velodromu)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkoviště E. Beneše - středisko mládeže kopané)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace Kolářovy sady - úprava mlýnského náhonu, Prostějov)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rozšíření botanické zahrady – dokončení)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné WC Smetanovy sady)

15. Majetkoprávní záležitosti:
1 Informace o stavu a využití budovy na ul. Komenského 4 v Prostějově
2 Schválení odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v ul. Kostelní
3 Schválení prodeje bytového domu na ul. Rozhonova 2 v Prostějově
4 Schválení prodeje pozemků p.č. 2490/2 a p.č. 2490/3, oba v k.ú. Prostějov
5 Schválení směny částí pozemku p.č. 444 za části pozemku p.č. 446/1, oba v k.ú. Prostějov
6 Schválení výkupu pozemků p.č. 6087, p.č. 6088 a p.č. 6089/4, vše v k.ú. Prostějov, rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a prominutí smluvní pokuty
7 Schválení výkupu částí pozemků p.č. 289 a p.č. 291/7, oba v k.ú. Žešov
8 Schválení úpravy podmínek bezúplatného nabytí části pozemku p.č. st. 114/1 v k.ú. Žešov
9 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2007/16/269 ze dne 10.10.2007 a prominutí smluvní pokuty
10 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009
11 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/196 ze dne 11.08.2010

16. Galerie Prostějov – Manthellan, a. s.

17. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

18. Závěr

Pozn.: O přestávce zasedání zastupitelstva cca v 15:00 hod. bude pořízena oficiální fotografie Zastupitelstva
města Prostějova.

Miroslav P i š ť á k
primátor města Prostějova

Vytvořeno 22.7.2014 9:22:13 | přečteno 308x | Richard Sedlák
load