Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2014 > 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 15.12.2014

3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 15.12.2014

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 15.12.2014 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.
Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN a pro zastupitele, kteří nemají VPN k dispozici, na přiloženém CD.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
3. Záležitosti výborů – volby
4. Návrhy na pořízení změn Územního plánu Prostějov
5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Změna Obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 11/2013
7. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 50 – práva a nakládání s majetkem města a 90 - správa a údržba majetku města
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice
3 kapitoly 70 – finanční
8. Rozpočet města Prostějova na rok 2015 – od 15:00 hod.
9. Rozpočtový výhled města Prostějova na roky 2015 až 2018
10. Sjednocení financování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
11. Veřejná finanční podpora:
1 dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP - LHK Jestřábi Prostějov o. s.
2 dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP - Občanské sdružení „Přijdu včas“
3 VK Prostějov o. s.
12. Dodatek č. l k Zásadám poskytování veřejné finanční podpory
13. Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkovým organizacím statutárního města Prostějova
14. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem
15. Majetkoprávní záležitosti:
1 Pohledávka vůči Michaelu Faltýnkovi a rozhodnutí o jejím naložení
2 Revokace usnesení ZM č. 14183 z 23.09.2014 a zrušení zákazu zatížení na části pozemku p.č. 310/18 v k.ú. Kralice na Hané
3 Schválení prodeje pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Žešov
4 Schválení prodeje pozemku p.č. 783/6 v k.ú. Prostějov
5 Schválení prodeje části pozemku p.č. 5721/44 v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7645 v k.ú. Prostějov
7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 803/1 v k.ú. Vrahovice
8 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2010/50/156 z 15.12.2010
9 Změna části usnesení ZM č. 14080 z 15.04.2014 a zpětný výkup části pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov
16. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
17. Závěr

Miroslav P i š ť á k  
primátor města Prostějova

Vytvořeno 9.12.2014 9:18:21 | přečteno 233x | Richard Sedlák
load