Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2014 > 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 15.4.2014

30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 15.4.2014

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 15.4.2014 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

Současně vám sděluji, že je nutná úprava vzdáleného přístupu na Vašem notebooku, a proto Vám materiály zasílám na přiloženém CD.

V rámci zahájení zasedání od 13:00 hod. se uskuteční 10-ti minutová prezentace dvou žaček Základní školy nadporučíka letectva Josefa Františka Otaslavice, které zvítězily v soutěži v tvorbě prezentací v Prostějově na téma 120. výročí založení Obchodní akademie v Prostějově a 100. výročí nové radnice v Prostějově.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Udělení Cen města Prostějova za rok 2013

4. Čestná ocenění – udělení

5. Delegování zástupce statutárního města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

6. Územní energetická koncepce Statutárního města Prostějova

7. Přeměna akcií Vodovodů a kanalizací Prostějov, a.s.

8. Změna smlouvy o závazku veřejné služby v MHD

9. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce

10. Schválení přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Prostějova

11. Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji
v roce 2014 na částečnou úhradu nákladů při pořádání krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje
v Prostějově

12. Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z Programu podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji
v roce 2014 na částečnou úhradu nákladů při pořádání XXXII. Prostějovských hanáckých slavností

13. Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 na částečnou úhradu nákladů při přípravě a realizaci 57. festivalu poezie Wolkrův Prostějov

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OSV/14/21/07 – Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“

15. Žádost o finanční příspěvek na úhradu pobytu uživatelů služeb sociální péče

16. Poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov

17. Kulturní granty 2014

18. Veřejná finanční podpora:
1 Odbor rozvoje a investic
2 Oblast sportu

19. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Dopracování studie Společensko-sportovního centra)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Křižovatka Dolní - Okružní)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Odvody za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu - Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD komunikace a chodník v Čechovicích u domu č. p. 18/71)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rozšíření botanické zahrady - dokončení)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD cyklostezky kolem křižovatky na Petrském náměstí)
8 kapitoly 90 – správa a údržba majetku města

20. Majetkoprávní záležitosti:
1 Nabídka na využití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 3222/20
a spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/24 na pozemku p.č. 3222/9, oba v k.ú. Prostějov
2 Revokace bodu 17 usnesení ZM č. 10210 ze dne 08.11.2011 a schválení prodeje bytové jednotky č. 1684/18 v domě na ul. Wolkerova 31 v Prostějově
3 Revokace usnesení ZM č. 16198 ze dne 10.10.2006 a č. 11082 ze dne 27.04.2010
4 Schválení prodeje pozemku p.č. 1598 v k.ú. Prostějov včetně bytového domu č.p. 988 (Vodní 11)
5 Schválení prodeje části pozemku p.č. 226/38 v k.ú. Domamyslice
6 Schválení výkupu pozemku p.č. 273/35 v k.ú. Krasice včetně stavby komunikace, veřejného osvětlení a odvodnění
7 Schválení výkupu části pozemku p.č. 8118/1 v k.ú. Prostějov (u místního nádraží) a ROZOP
8 Vzdání se práva na pohledávky Domovní správy Prostějov, s.r.o.
9 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/461 ze dne 14.04.2010

21. Galerie Prostějov – Manthellan, a. s.

22. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

23. Závěr

Miroslav P i š ť á k
primátor města Prostějova

 

Vytvořeno 22.7.2014 9:22:43 | přečteno 356x | Richard Sedlák
load