Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2014 > 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 10.6.2014

32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 10.6.2014

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 10.6.2014 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Vydání nového územního plánu Prostějov, Návrh rozhodnutí o námitkách a způsobu vyhodnocení připomínek

4. Návrh pořízení 1. změny Územního plánu Prostějov

5. Návrh Zakladatelské smlouvy, Spolku měst, obcí a mikroregionů - Odpady OK, z.s., založeného dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

6. Schválení Zakladatelské listiny a Stanov obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.

7. Návrh na zrušení obchodní společnosti Společenský dům Prostějov s.r.o. a optimalizaci vykonávaných činností

8. Návrh prominutí odvodu finančních prostředků včetně dopočtu penále z důvodu porušení rozpočtové kázně

9. Návrh na prominutí úroků a poplatků z prodlení

10. Přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje pro Turistická informační centra na území Olomouckého kraje na rok 2014

11. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Rozšíření systému pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov“

12. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Osvětlení křižovatky Čechůvky – Kralice“

13. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově“

14. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt „Cyklistická stezka Dolní – Kralická II. část“

15. Smlouva o poskytnutí podpory na projekt „Revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Prostějově“

16. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP - DTJ Prostějov

 

17. Veřejná finanční podpora:
1 oblast sportu (DROPZONE Prostějov)
2 oblast sportu (LHK Jestřábi s. r. o., LHK Jestřábi o. s.)
3 nedoporučená VFP – oblast sportu (Oddíl orientačního sportu SK Prostějov)
4 nedoporučená VFP - sociální oblast

18. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice – zázemí – střešní nadstavba)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Železného)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Kanalizační přípojka hasičské zbrojnice v Žešově – PD)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Křižovatka Dolní – Okružní – přeložka kabelu O2)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Osvětlení křižovatky Čechůvky – Kralice)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Úpravy prostoru pod věží, nová radnice – PD)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Radnice – zasklení pamětních desek na podestě hlavního schodiště)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace a kanalizace - ulice G. Preisové)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané Prostějov – parkoviště)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion-VSH, rekonstrukce zázemí – PD))
11 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Dr. Horáka)
12 kapitoly 71 – sociální fond

19. Majetkoprávní záležitosti:
1 Dražby.net s.r.o. – výstavba rodinných domů v k.ú. Vrahovice
2 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 413/4 v k.ú. Domamyslice
3 Schválení prodeje pozemku p.č. 4117 v k.ú. Prostějov včetně stavby rodinného domu č.p. 2272 (Husovo nám. 49 v Prostějově)
4 Schválení prodeje pozemku p.č. 708/1 v k.ú. Prostějov včetně stavby bytového domu (Jiráskovo
nám. 4 v Prostějově)
5 Schválení prodeje pozemků p.č. 5736/56 a p.č. 3439/2, oba v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodeje pozemků p.č. 692 (PK) a p.č. 706 (PK), oba v k.ú. Stínava
7 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 106/1 a p.č. 110/31, oba v k.ú. Krasice
8 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 5706/1 a p.č. 5715, oba v k.ú. Prostějov
9 Schválení výkupu pozemku p.č. 348 v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50
10 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6450 v k.ú. Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice)
11 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2008/16/142 ze dne 23. 06. 2008 a umístění obratiště pro autobusy na částech pozemků p.č. 310/6 a p.č. 310/3, oba v k.ú. Kralice na Hané
12 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2013/50/248 ze dne 29. 05. 2013
13 Schválení zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. st. 53/2
a p.č. 93/6, oba v k.ú. Vrahovice
14 Schválení úpravy podmínek výkupu částí pozemků p.č. 289 a p.č. 291/7, oba v k.ú. Žešov
15 Využití předkupního práva k pozemkům a výkup pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
16 Převzetí závazku budoucí náhradní výsadby v případě kácení dřevin v ochranných pásmech inženýrských sítí
17 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Čechůvky

20. Galerie Prostějov – Manthellan, a. s.

21. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

22. Závěr

Miroslav P i š ť á k
primátor města Prostějova

Vytvořeno 22.7.2014 9:23:01 | přečteno 334x | Richard Sedlák
load