Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2014 > 35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 23.9.2014

35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 23.9.2014

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na úterý dne 23.9.2014 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Pořízení II. změny ÚP Prostějov

4. Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne
24. 8. 2012 a pořizování regulačního plánu dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 6. 2. 2014

5. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova

6. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov
2 GALVA s.r.o. – majetkoprávní dořešení vzájemných vztahů souvisejících s pozemkem p.č. 7357/9 v k.ú. Prostějov
3 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 670/9 v k.ú. Prostějov
4 Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 131/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova
5 Schválení bezúplatného převodu sochy sv. Jana Sarkandra do vlastnictví Římskokatolické farnosti Prostějov
– Vrahovice
6 Schválení prodeje majetku v k.ú. Seč u Lipové
7 Schválení prodeje pozemku p.č. 350/70 v k.ú. Kralice na Hané
8 Schválení prodeje pozemku p.č.st. 327/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova
9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 310/20 v k.ú. Kralice na Hané a schválení změny Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2003/16/304 ze dne 09.10.2003
10 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6410/3 v k.ú. Prostějov
11 Schválení prodeje části pozemku p.č. 98/20 v k.ú. Žešov
12 Schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov
13 Schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov na ulici Dolní
14 Schválení výkupu pozemku p.č. 51 v k.ú. Krasice a včetně stavby rybníka a ROZOP kapitoly 50
15 Schválení výkupu pozemku p.č. 6553/1 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
16 Schválení výkupu pozemků na ulici Říční a ROZOP kapitoly 50
17 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a ROZOP kapitoly 50
18 Schválení výkupu spoluvlastnického podílu o velikosti 4/10 na pozemku p.č. 6452/2 v k.ú. Prostějov
19 Schválení zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům p.č. 7558/8 a p.č. 7544/4, oba v k.ú. Prostějov
20 Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., a REMOSTAV a.s. - dohoda o narovnání vzájemných vztahů souvisejících s pozemky p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice
21 Změna podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20.05.2010
22 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009
23 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov


7. Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených od 15:00 hod.
a založených právnických osob k 30.6.2014

8. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov za rok 2013

9. Schválení odměn členům výborů a komise zastupitelstva a osadních výborů za rok 2014

10. Darovací smlouva – darování notebooků členům Zastupitelstva města Prostějova

11. Delegování zástupce města Prostějova na mimořádnou valnou hromadu fy .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.

12. Soudní spor s obcí Držovice – konečné vyrovnání

13. Pracovní verze Integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace

14. Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2014 na obnovu kulturních památek

15. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Jana Železného, Prostějov“

16. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Květná, Prostějov“

17. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Libušinka, Prostějov“

18. Přijetí příspěvku od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října

19. Žádost příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o poskytnutí zápůjčky

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠKS/Cás/1-14 – Orli Prostějov o. s.

21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠKS/Hyb/19-14 – Tělovýchovná jednota OP Prostějov

22. Revokace usnesení ZMP č. 14061 z 15.4.2014 o poskytnutí grantů na projekty Zdravé město Prostějov

23. Veřejná finanční podpora:
1 nedoporučená – oblast sportu
2 nedoporučená – oblast sportu (Svaz vodáků ČR, klub 109, Prostějov)
3 nedoporučená - sociální oblast

24. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cyklistická stezka Dolní – Kralická)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice - zázemí)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stavební úpravy křižovatky na ul. Olomoucká, Prostějov)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnější okruh Anglická – Brněnská (úsek V polích – Anenská))
5 kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města, kapitoly 90 - správa a údržba majetku města
a kapitoly 70 – finanční (navýšení rezerv města)

25. Galerie Prostějov – Manthellan, a. s.

26. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

27. Závěr

Miroslav P i š ť á k
primátor města Prostějova

Vytvořeno 30.9.2014 13:27:19 | přečteno 340x | Richard Sedlák
load