Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2015 > 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 2.11.2015

11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 2.11.2015

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 11. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 2.11.2015 od 15.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

1.1 Určení uvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

2. Odvolání předsedkyně a volba nového předsedy Osadního výboru Vrahovice a Čechůvky
(viz usnesení Rady města Prostějova č. 5949 z 22.10.2015)

3. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 37/2003
Sb., ve znění nařízení vlády č. 52/2015 Sb., ze dne 27. 3. 2015

4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 (místa, na kterých lze provozovat sázkové hry)

5. Revokace usnesení - Schválení přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná opatření na MŠ Moravská v Prostějově“

7. Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200243 o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí u projektu „Energeticky úsporná opatření na MŠ Fanderlíkova v Prostějově“

8. Smlouva o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace školních zahrad v Prostějově – II. etapa“

9. Petice „Za zachování a obnovu historického objektu Jezdeckých kasáren v Prostějově“

10. Nákladové srovnání variant přístupu k řešení budoucnosti objektu Jezdeckých kasáren

11. Návrh na vytvoření statutu města a decentralizaci

12. Manthellan, a.s.

13. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory – TJ OP Prostějov

14. Dotace na rok 2015 – sociální oblast – nedoporučená

15. Majetkoprávní záležitosti:
1 Předkupní právo Statutárního města Prostějova k nemovitým věcem v k.ú. Krasice ve vlastnictví FOD
2 Revokace bodu 1) usnesení ZMP č. 14095 ze dne 13.05.2014, majetkoprávní dořešení pozemků v souvislosti se stavbou: „Prostějov – ulice Dolní, provizorní křižovatka“ a ROZOP kapitoly 50
3 Revokace usnesení ZMP č. 11127 ze dne 21.09.2010 a schválení vkladu majetku Statutárního města Prostějova do základního kapitálu společnosti VaK Prostějov, a.s.
4 Schválení prodeje majetku v k.ú. Krasice
5 Schválení prodeje pozemku p.č. 1612/1 v k.ú. Prostějov
6 Schválení prodeje pozemku p.č. 729/11 v k.ú. Čechovice-Záhoří
7 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 223/6 a p.č. 225/2, oba v k.ú. Domamyslice
8 Schválení výkupu pozemků p.č. 3710/18 a p.č. 6757/8, oba v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50
9 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6482 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
10 Změna podmínek Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015, schválení výkupu části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50
11 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009

16. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

17. Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 2.11.2015

18. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

19. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á
primátorka města Prostějova

Vytvořeno 26.10.2015 14:18:47 | přečteno 451x | Richard Sedlák
load