Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2015 > 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 14.12.2015

12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 14.12.2015

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 12. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 14.12.2015 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

3. Rezignace - odvolání - člena Finančního výboru a volba nového člena Finančního výboru

(písemné návrhy převezme primátorka před začátkem zasedání)

4. Návrh odměn členům výborů a komise Zastupitelstva města Prostějova a členům osadních výborů za rok 2015

5. Změna počtu zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených do orgánu obce – Městské policie Prostějov

6. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2016 (od 15:00 hod.)

7. Rozpočtové opatření kapitol 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 - správa a údržba majetku města (úprava položek kapitol a navýšení rezerv města)

8. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod finančních prostředků do FRR)

9. Dotace nedoporučené – oblast sportu

10. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

11. OZV Požární řád města Prostějova

12. Strategie ITI Olomoucké aglomerace

13. Projekt regenerace panelového sídliště Šárka v Prostějově - schválení projektové dokumentace

14. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2016

15. Zadávací řízení veřejné zakázky „Komunální služby pro město Prostějov 2017-2024“ – odůvodnění významných veřejných zakázek

16. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 8095, 8096 v k.ú. Prostějov a 8097 v k.ú. Vrahovice


17. Majetkoprávní záležitosti:

1 Předkupní právo Statutárního města Prostějova k nemovitým věcem v k.ú. Krasice ve vlastnictví Fondu ohrožených dětí

2 Předávání technických zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření

3 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 92/1 a p.č. 96/1, oba v k.ú. Žešov

4 Schválení uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku

5 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 7976 v k.ú. Prostějov

6 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009

7 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009

18. Galerie Prostějov – Manthellan, a.s. (ústní zpráva)

19. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

20. Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 14.12.2015

21. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

1 Podnět P. Kapounka a P. Lyska - Usnesení o zasílání monitoringu médií

2 Podnět P. Kapounka a P. Lyska - Oficiální profily města na sociálních sítích

3 Podnět P. Kapounka a P. Lyska - Usnesení o zveřejňování smluv

4 Podnět P. Kapounka a P. Lyska - Oprava chyb v registru veřejných zakázek

22. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova

Vytvořeno 7.12.2015 12:02:05 | přečteno 410x | Richard Sedlák
load