Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2015 > 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 16.2.2015

4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 16.2.2015

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 16.2.2015 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.
Dále vám sděluji, že po příp. schválení změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova v bodě 2., bude z jednání zastupitelstva města pořizován přímý přenos (on-line) a následný videozáznam bude dostupný na internetových stránkách města

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu

2. Návrh na pořizování přímého přenosu ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova včetně návrhu změn Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

3. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období (Galerie Prostějov – Manthellan, a. s.)

4. Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 16.2.2015

5. Záležitosti výborů zastupitelstva – doplňovací volby

6. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Prostějova

7. Zřízení osadních výborů, určení členů a volba předsedů osadních výborů

7.1 Určení uvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

7.2 Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2014

8. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve statutárním městě Prostějov za rok 2014

9. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce

10. Dar pro HZS Olomouckého kraje územní odbor Prostějov – zvedací vak

11. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku VO u chodníku podél Romže směrem k ulici Kap. Nálepky

12. Přijetí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Realizace dětských hřišť při mateřských školách v Prostějově v přírodním stylu“

13. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2015

14. Přerušení procesu pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s.,
ze dne 7. 2. 2014

15. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – OS LIPKA
16. Veřejná finanční podpora:
1 Okresní hospodářská komora
2 Oblast kultury (Studentské divadlo POINT)
3 Oblast sportu
4 Oblast sportu (Orli Prostějov o. s.; LHK Jestřábi Prostějov o. s.; LHK Jestřábi s. r. o.; VK Prostějov o. s.; Tenisový klub Prostějov; 1. SK PROSTĚJOV)
5 Sociální oblast
6 Azylové centrum Prostějov, o. p. s.

17. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2014 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 13250 až 13254 (Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2014) ze dne 17.12.2013

18. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (RPS – Prostějov, Regenerace sídliště Šárka I. etapa)
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Martinákova - Pod Kosířem)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Okružní)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cyklistická stezka Šmeralova - Anenská)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Smetanova)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Hřiště Anenská)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice - zázemí - střešní nadstavba)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Okružní křižovatka Dolní)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace dětských hřišť při mateřských školách v přírodním stylu)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Radnice - převod položek)
11 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově)
12 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce hřiště ZŠ Palackého ul.)
13 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace nám. TGM - kuželna)
14 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Víceúčelové hřiště Čechovice)

19. Majetkoprávní záležitosti:
1 Cyklostezka do Žešova - revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova, majetkoprávní řešení pozemků v k.ú. Žešov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
2 Schválení výkupu částí pozemků v k.ú. Žešov pro výstavbu cyklostezky a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
3 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14186 ze dne 23.09.2014 a schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov
4 Schválení prodeje pozemků p.č. 7427/13, p.č. 7427/14 a p.č. 7427/17 a částí pozemků p.č. 7427/9 a p.č. 7427/16, vše v k.ú. Prostějov
5 Schválení prodeje staveb v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově
6 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 708/2 a p.č. 710/2, oba v k.ú. Prostějov
7 Schválení uzavření Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu - správy a provozu Společenského domu Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
8 Schválení výkupu pozemku p.č. 6551/1 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
9 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 8009 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
10 Sportovní klub SPORT TREND Prostějov o.s. - informace o zatížení pozemků v k.ú. Krasice zástavními právy
11 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009
12 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009

20. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

21. Závěr

Miroslav P i š ť á k, v.r.
primátor města Prostějova

Vytvořeno 9.2.2015 12:20:17 | přečteno 438x | Richard Sedlák
load