Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2015 > 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 13.4.2015

5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 13.4.2015

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 13.4.2015 od 13.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

3. Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 13.4.2015

4. Doplňovací volba do Kontrolního výboru Zastupitelstva města Prostějova

5. Udělení Cen města Prostějova za rok 2014

6. Čestná ocenění – udělení

7. Návrh změn Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

8. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Prostějova

9. Delegování zástupců do orgánů společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

10. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 52/2015 Sb., ze dne 27. 3. 2015

11. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, č. 4/2011 a č. 9/2013

12. Zakladatelská smlouva, Spolku měst, obcí a mikroregionů - Odpady Olomouckého kraje, z.s., založeného dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

13. Návrh na prominutí poplatků a úroků z prodlení

14. Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s rozpočtovým opatřením

15. Zásady poskytování dotace a návratné finanční výpomoci

16. Zadání II. změny územního plánu Prostějov

17. Projekt regenerace sídliště Svornosti v Prostějově - schválení projektové dokumentace

18. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Osvětlení CS a chodníku směrem na Kralice na Hané a rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

19. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Kanalizační přípojka – hasičská zbrojnice, Žešov a rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

20. Schválení veřejnoprávní smlouvy - Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2015

21. Dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 a Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace

22. Přijetí dotace od Olomouckého kraje pro Městskou knihovnu Prostějov

23. Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací 58. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov

24. Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 na částečnou úhradu nákladů při přípravě a realizaci 58. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov

25. Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v roce 2015

26. Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací XXXIII. Prostějovských hanáckých slavností 2015

27. Žádosti o finanční příspěvek na úhradu nákladů uživatelů sociálních služeb

28. Revokace části usnesení č. 15033 a č. 15035 ZMP ze dne 16. 2. 2015; dotace LHK Jestřábi s. r. o.

29. Dotace:
1 komise životního prostředí - Péče o prostějovské handicapované živočichy
2 příspěvek na provoz srážecích stanic
30. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 20 – školství, kultura a sport
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodníky na sídlišti Hloučela, pojížděný chodník S. Suchardy)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace sídliště Tylova, úsek Libušinka – Tetín)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace náměstí T. G. Masaryka)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cestní síť - Rákosníčkovo hřiště)
31. Majetkoprávní záležitosti:
1 Masna Kroměříž, a.s. – vzdání se práva na pohledávky
2 Vzdání se práva na pohledávky Domovní správy Prostějov, s.r.o.
3 Čištění komunikací v majetku Olomouckého kraje v intravilánu města Prostějova – ROZOP kapitoly 90
4 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12199 ze dne 18.09.2012
5 Revokace usnesení ZMP č. 10248 ze dne 20.12.2011 a č. 14133 ze dne 10.06.2014 a schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 413/2 a p.č. 413/4, oba v k.ú. Domamyslice
6 Schválení bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 6020/134 a p.č. 7642/1, oba v k.ú. Prostějov
7 Schválení prodeje pozemků p.č. 445/5 a p.č. 445/6, oba v k.ú. Žešov
8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 803/1 v k.ú. Vrahovice
9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Vrahovice
10 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 708/2 a p.č. 710/2, oba v k.ú. Prostějov
11 Schválení výkupu pozemku p.č. 5927 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
12 Schválení výkupu pozemku p.č. 6552/1 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
13 Schválení výkupu pozemku p.č. 7495 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
14 Schválení výkupu pozemku p.č. 8120 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
15 Schválení výkupu pozemků p.č. 560/2, p.č. 560/3, p.č. 7631/6 a p.č. 7631/7, vše v k.ú. Prostějov, a ROZOP kapitoly 50
16 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a ROZOP kapitoly 50
17 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2009/16/172 ze dne 22.10.2010
18 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 7737/1 v k.ú. Prostějov
19 Využití předkupního práva, výkup stavby garáže na pozemku p.č. 1569/3 v k.ú. Prostějov (Vodní ul.) a ROZOP kapitoly 50
32. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

33. Závěr

Miroslav P i š ť á k, v.r.
primátor města Prostějova

Vytvořeno 3.4.2015 9:15:23 | přečteno 405x | Richard Sedlák
load