Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2015 > 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 8.6.2015

6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 8.6.2015

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 8.6.2015 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :
1. Zahájení, schválení programu

2. Schválení smlouvy o reklamě s LHK Jestřábi, s. r. o.

3. Dotace:
1 DTJ Prostějov
2 Orli Prostějov o. s.
3 Nedoporučená – oblast kultury
4 Nedoporučené – oblast sportu
5 Nedoporučená - sociální oblast
4. Prostějov olympijský, zapsaný spolek

5. Majetkoprávní záležitosti:
1 Schválení prodeje staveb v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově
2 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6022/12 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
3 Schválení výkupu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku p.č. 6560/6 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
4 Schválení prodeje pozemku p.č. 5984/7 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 v k.ú. Prostějov
5 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p.č. 7653/1, p.č. 7653/2 a p.č. 7666/3, vše v k.ú. Prostějov (SSOK)
6 Schválení bezúplatného nabytí 3 částí pozemku p.č. 893 v k.ú. Vrahovice a zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 893 v k.ú. Vrahovice (Olomoucký kraj, SSOK)
7 Revokace bodu 1) usnesení ZMP č. 12197 ze dne 18.09.2012 a schválení bezúplatného převodu části pozemku p.č. 7691 v k.ú. Prostějov (Olomoucký kraj)
8 Revokace usnesení ZMP č. 13217 ze dne 05.11.2013 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 7519/28 v k.ú. Prostějov (ÚZSVM)
9 Schválení směny části pozemku p.č. 1005/6 za část pozemku p.č. 860/1, oba v k.ú. Vrahovice (Šťastný)
10 Schválení prodeje části pozemku p.č. 854/1 v k.ú. Vrahovice (E.ON Distribuce a.s.)
6. Schválení řádné účetní závěrky statutárního města Prostějova sestavené ke dni 31. 12. 2014 – od 15:00 hod.

7. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2014

8. Zrušení nepoužívaných trvalých peněžních fondů města Prostějova

9. Žádost OS LIPKA o prodloužení termínu splatnosti půjčky

10. Žádosti o finanční příspěvek na úhradu nákladů uživatelů sociálních služeb

11. Rozpočtová opatření
1 kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Hřiště Anenská)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace a stavební úpravy dílčích tepelně exponovaných částí budov magistrátu)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (SOŠP a SOUS Lidická 4 – rekonstrukce kotelny)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Přikrylovo náměstí - okružní křižovatka)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace náměstí TGM v Prostějově)
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova – vícepráce)
10 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace vnitrobloku ulic Bulharská, Okružní a Waitova)
11 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově)
12 kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce vodovodního potrubí)
12. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje:
1 „Cyklistická stezka Šmeralova – Anenská v Prostějově“
2 „Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce ve městě Prostějov“
3 „Vybudování autobusových zastávek ve Vrahovicích, Prostějov“
13. Smlouvy o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí:
1 „Energeticky úsporná opatření na MŠ Fanderlíkova v Prostějově“
2 „Energeticky úsporná opatření na MŠ Smetanova v Prostějově“
3 „Energeticky úsporná opatření na MŠ Moravská v Prostějově“
4 „Regenerace zeleně vybraných lokalit v Prostějově – Husovo náměstí“
14. Smlouva o poskytnutí dotace a ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov
- Parkoviště v areálu nemocnice

15. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku
1 Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově a ROZOP kapitoly 60
2 Městský hřbitov v Prostějově – urnové hroby, kolumbárium a ROZOP kapitoly 60
16. Projekt regenerace části panelového sídliště Brněnská, Okružní a Tylova v Prostějově - schválení PD

17. Návrhy na pořízení změn Územního plánu Prostějov

18. Zadání I. změny Územního plánu Prostějov

19. Program pro poskytování dotací - Program regenerace městské památkové zóny Prostějov na rok 2016

20. OZV, kterou se mění OZV města Prostějova č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění OZV č. 2/2011, č. 4/2011, č. 9/2013, č. 2/2015

21. Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově

22. Nové znění Statutu Fondu zeleně

23. Udělení Čestné stuhy statutárního města Prostějov Okresnímu sdružení SDH ČMS Prostějov

24. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79

25. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

26. Vyhrazení pravomoci rozhodnout o podání odvolání proti rozsudku I. stupně ve sporu o určení neplatnosti smlouvy uzavřené se společností Manthellan, a. s.

27. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

28. Závěr

Miroslav P i š ť á k
primátor města Prostějova

Vytvořeno 1.6.2015 11:31:42 | přečteno 402x | Richard Sedlák
load