Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2015 > 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 7.9.2015

9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 7.9.2015

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete ZDE.

 Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 7.9.2015 od 15.00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2015

3. Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov, o. p. s. za rok 2014

4. Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 na obnovu kulturních památek

5. Schválení přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH města Prostějova

6. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova

7. Přijetí dotace od Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů na zajištění slavnostního koncertu Moravské filharmonie Olomouc v Prostějově v rámci oslav státního svátku 28. října

8. Přijetí investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Dotačního programu pro sociální oblast v souladu se Specifikací oblasti podpory Prevence kriminality na rok 2015 a uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace

9. Dotace z rozpočtu města Prostějova 2015:
1 Rotary klub Prostějov
2 TK Prostějov
3 oblast sportu (1. SK PROSTĚJOV, Prostějovský volejbal s. r. o.)
4 SKC Prostějov z. s.
5 sociální oblast – nedoporučená

10. Návrh prominutí poplatků z prodlení

11. Rozpočtová opatření:
1 kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a kapitoly 90 - správa a údržba majetku města
2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v oblasti města Prostějova – osvětlení
přechodů na ul. Jungmannova a Dr. Horáka)
3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce – osvětlení)
4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce – zastávky Vrahovice)
5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace a stavební úpravy dílčích tepelně exponovaných částí budov
magistrátu)
6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční – Plumlovská)
7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov v Prostějově – urnové hroby, kolumbárium)
8 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkovací stání na ulici Okružní, Prostějov
9 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí – zimní stadion Prostějov)
10 kapitoly 71 - Sociální fond

12. Majetkoprávní záležitosti:
1 Informace k záležitosti prodeje dřevěných soch ze sochařských sympozií
2 Revokace bodu 27 usnesení ZMP č. 10209 z 08.11.2011 a schválení prodeje bytové jednotky č. 3660/3 v domě na ul. Dolní 2, 4 a 6 v Prostějově
3 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 6231/63 v k.ú. Prostějov
4 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 270/1 a p.č. 270/3, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova
5 Schválení bezúplatného nabytí pozemků p.č. 778/1 a p.č. 778/5, oba v k.ú. Vrahovice
6 Schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov
7 Schválení prodeje pozemků v k.ú. Kralice na Hané
8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 226/44 v k.ú. Domamyslice
9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov
10 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7872/1 v k.ú. Prostějov
11 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 708/2 a p.č. 710/2, oba v k.ú. Prostějov
12 Schválení směny pozemku p.č. 350 za část pozemku p.č. 351/3, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, a ROZOP kapitoly 50
13 Schválení směny pozemků na ulici Říční v Prostějově
14 Schválení výkupu pozemku p.č. 170/9 v k.ú. Domamyslice a ROZOP kapitoly 50
15 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a ROZOP kapitoly 50
16 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 296/6 v k.ú. Domamyslice

13. Schválení Dodatku č. 1 na pořízení nového majetku Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově

14. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Cyklistická stezka, komunikace vč. parkovacích míst ulice Anglická - Holandská, Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

15. Zadávací řízení veřejné zakázky „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“ – odůvodnění významné veřejné zakázky

16. Organizační řád Městské policie Prostějov

17. Revokace usnesení ZMP č. 15092 z 13. 4. 2015, kterým byly schváleny Dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ
Prostějov, Kollárova ul. 4 a Městské knihovny Prostějov

18. Oprava usnesení ZMP č. 14268 z 15.12.2014 v bodě C) oprávnění užít prostředky rezervy RMP pro ROZOP

19. Přehled úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Prostějova a zpráva o plnění úkolů ke dni 7.9.2015

20. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

21. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období

21.1 Národní olympijské centrum v Prostějově

21.2 Jezdecká kasárna

22. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

22.1 Písemné podněty MVDr. Bartošové:
1) Žádost o výstavbu chodníků v Čechovicích
2) Klid od pracovních strojů v obytné zóně v době volna - neděle a sváteční dny
3) Žádost o zajištění zubní pohotovosti
23. Závěr

Miroslav P i š ť á k
primátor města Prostějova

Vytvořeno 1.9.2015 14:00:56 | přečteno 434x | Mgr. Jana Gáborová
load