Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2016 > 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 6.6.2016

16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 6.6.2016

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů jednání naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 16. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 6.6.2016 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Záležitosti Národního olympijského centra (ústní informace Doc. PhDr. Černoška, Ph.D.)

3. Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova (návrh Hnutí ANO 2011)

4. Schválení řádné účetní závěrky statutárního města Prostějova sestavené ke dni 31. 12. 2015

5. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2015 (od 15:00 hod.)

6. Odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

7. Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH města Prostějova

8. Inteligentní systém řízení dopravy pomocí telematických aplikací, ROZOP kapitoly 50 a výkup technických zařízení

pro monitorování dopravního proudu

9. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa

a ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

10. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Výstavba venkovní posilovny – Street Workout na ul. Kostelecká

11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci „Vybudování cyklistické stezky Letecká v Prostějově“

12. Záměr zřízení příspěvkové organizace

13. Dotace:

1 nedoporučená – oblast sportu (Orli Prostějov, spolek)

2 komise životního prostředí - péče o zraněné a trvale handicapované živočichy nalezené na území města

3 revokace usnesení č. 16081 a schválení dotace na II. etapu restaurování hracího stroje varhan a hrací skříně (návrh klubu KDU-ČSL)


14. Rozpočtová opatření:

1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO Křížkovského 36/7 a Demelova 35/6a)

2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vybudování chodníků a komunikace Čechovice – Domamyslice-Plumlovská)

3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční - Plumlovská)

4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Křižovatka E. Valenty a ul. Olomoucká)

5 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stavební úpravy ulice Veleslavínská)

6 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zimní stadion - chladící věž pro strojovnu chlazení)

7 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov - urnové hroby - kolumbária)

8 kapitoly 71 - sociální fond

15. Majetkoprávní záležitosti:

1 Revokace usnesení ZMP č. 19141 ze dne 23.06.2009 a schválení bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Prostějov v souvislosti se stavbou: „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

2 Revokace části usnesení ZMP č. 15268 ze dne 02. a 03.11.2015, majetkoprávní dořešení pozemků v souvislosti se stavbou: „Prostějov – ulice Dolní, provizorní křižovatka“ a ROZOP kapitoly 50

3 Schválení bezúplatného převodu bronzové sochy „Pionýr – Mičurinec“

4 Schválení doplnění podmínek bezúplatného nabytí pozemků p.č. 270/1 a p.č. 270/3, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova

5 Schválení prodeje pozemku p.č. 773/22 v k.ú. Vrahovice

6 Schválení prodeje pozemku p.č. 783/14 v k.ú. Prostějov

7 Schválení prodeje pozemků p.č. st. 1221 a p.č. st. 1152/2, oba v k.ú. Vrahovice

8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 223/19 v k.ú. Krasice

9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7901/1 v k.ú. Prostějov

10 Schválení prodeje části pozemku p.č. 803/22 v k.ú. Vrahovice, výkupu části pozemku p.č. 803/21 v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50

11 Schválení směny pozemků p.č. st. 1148 a p.č. 811/9 za pozemek p.č. 813/3, vše v k.ú. Vrahovice

12 Schválení směny pozemků v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50

13 Schválení výkupu pozemku p.č. 6231/69 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

14 Schválení výkupu pozemku p.č. 6376/2 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

15 Schválení výkupu pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická, ROZOP kapitoly 50 a zrušení zákazu zcizení nebo zatížení pozemků

16 Schválení výkupu částí pozemků p.č. 284/1 a p.č. 284/2, oba v k.ú. Žešov, a ROZOP kapitoly 50

17 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č. 2015/50/003 ze dne 04.02.2015

18 Schválení zrušení zákazu zatížení na pozemcích p.č. 7427/40, p.č. 7427/13, p.č. 7427/14 a p.č. 7427/17, vše v k.ú. Prostějov

19 Společenství vlastníků Wolkerova 31 – žádost o finanční kompenzaci nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu bytového domu Wolkerova 31

20 Schválení vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím Domovní správy Prostějov, s.r.o.

16. Zpráva o činnosti rady města

17. Zpráva o plnění úkolů

1 Zpráva Kontrolního výboru o plnění usnesení č. 16097 ze dne 11.4.2016

18. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

19. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova


Vytvořeno 30.5.2016 11:00:19 - aktualizováno 30.5.2016 11:00:20 | přečteno 374x | Richard Sedlák
load