Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2016 > 19. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 31.10.2016

19. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 31.10.2016

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 19. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 31.10.2016 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova

3. Personální záležitosti Národního domu Prostějov, o.p.s. (materiál bude zaslán dodatečně po schůzi rady, která se bude konat mimo schválený harmonogram dne 26.10.2016)

4. Návrh na pořízení změny Územního plánu Prostějov

5. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

6. OZV, kterou se mění OZV č.8/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova

7. Změna OZV statutárního města Prostějova č. 3/2016 o nočním klidu

8. Schválení bezúplatného převodu movitého majetku příspěvkovým organizacím statutárního města Prostějova

9. Dodatek č. 1 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci

10. Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova

11. Dotace:

1 oblast kultury (Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace)

2 nedoporučené – oblast sportu

3 nedoporučená - sociální oblast

12. Revokace usnesení a ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice


13. Rozpočtová opatření:

1 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Parkoviště u Zimního stadionu)

2 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce objektu Vápenice. 27 pro potřeby MP)

3 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků do FRR)

4 kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zámek - SZ a J křídlo)

14. Majetkoprávní záležitosti:

1 Přijetí finančního daru od Olomouckého kraje

2 Schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 7540/27 v k.ú. Prostějov

3 Schválení prodeje části pozemku p.č. 130/9 v k.ú. Čechovice u Prostějova

4 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov

5 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 (regenerace sídl. Šárka)

6 Vzdání se práva na odepsané pohledávky s příslušenstvím evidované DSP, s.r.o.

7 Výstavba veřejné obslužné komunikace v ul. Hybešova – prominutí smluvní pokuty

8 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/067 ze dne 10.11.2009

9 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009

10 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 ze dne 19.12.2013

15. Záležitosti Manthellan, a.s. (ústní zpráva - pravidelný bod)

16. Zpráva o činnosti rady města

17. Zpráva o plnění úkolů

18. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

19. Závěr

Přineste s sebou prosím zapůjčené notebooky, aby mohli zaměstnanci Odboru informačních technologií provést jejich inventarizaci.

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova

 

Vytvořeno 24.10.2016 14:04:39 | přečteno 492x | Richard Sedlák
load