Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2016 > 20. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 12.12.2016

20. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 12.12.2016

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 20. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 12.12.2016 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Členství ve Sdružení obcí střední Moravy

3. Pověření vedením kroniky města Prostějova

4. Změna názvu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

5. Schválení odměn členům výborů a komise Zastupitelstva města Prostějova a předsedům členům osadních výborů za rok 2016

6. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7. Změna OZV statutárního města Prostějova č. 3/2016 o nočním klidu

8. Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017 (od 15:00 hod.)

9. Dotace:

1 nedoporučená – oblast sportu (LHK Jestřábi Prostějov, spolek)

2 oblast sportu - SK PROSTĚJOV 1913 (materiál bude zaslán dodatečně)

10. Schválení formuláře žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města z programu regenerace MPZ

11. Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2017

12. Regenerace sídlišť 2017

13. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Parkoviště u zimního stadionu  (materiál bude zaslán dodatečně)

14. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na akci „Cyklistická stezka Prostějov – Žešov, II. a III. etapa“ (materiál bude zaslán dodatečně)

15. Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci KINO METRO 70 Prostějov

16. Majetkoprávní záležitosti:

1 Schválení změny podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20. 05. 2010

2 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16068 ze dne 11.04.2016 a schválení směny částí pozemků p.č. 6700/1 a p.č. 6700/21, oba v k.ú. Prostějov, za pozemek p.č. 6700/37 v k.ú. Prostějov

3 Revokace části usnesení ZMP č. 16170 ze dne 05.09.2016 a schválení výkupu části pozemku p.č. 5884 v k.ú. Prostějov pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“

4 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 310/18 a p.č. 310/17, oba v k.ú. Kralice na Hané

5 Schválení výkupu a směny pozemků v k.ú. Krasice (polní cesta k Záhoří) a rozpočtové opatření kapitoly 50

6 Schválení zrušení práva zpětné koupě pro Městskou obec Prostějov k pozemkům p.č. 2013/2, p.č. 2014, p.č. 2015 a ke stavbě rodinného domu č.p. 3200 (Vasila Škracha 45 v Prostějově) na pozemku p.č. 2014, vše v k.ú. Prostějov

7 Schválení vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím Domovní správy Prostějov, s.r.o.

8 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2011/50/011 ze dne 11.01.2011

9 Změna podmínek Smlouvy kupní, o zřízení předkupního práva a o zřízení věcného břemene č. 2013/50/268 ze dne 28.11.2013

10 Schválení úpravy rozpočtu města na rok 2017

17. Záležitosti Manthellan, a.s. (ústní zpráva - pravidelný bod)

18. Zpráva o činnosti rady města

19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

20. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova

 

Vytvořeno 5.12.2016 12:50:49 | přečteno 434x | Richard Sedlák
load