Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2017 > 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 20.2.2017

21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 20.2.2017

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Aktualizace: byl doplněn materiál 11_03_Nový materiál - Návrh úhrady pronájmu ledové plochy a dopravy mládežnických hokejových družstev

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 20.2.2017 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Volba člena Rady města Prostějova

3. OZV, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Prostějovem v územním obvodu města Prostějova

4. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena ZMP dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění nařízení vlády č. 414/2016 Sb.

5. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům ZMP v souvislosti s výkonem jejich funkce

6. Volba přísedících Okresního soudu v Prostějově

7. Zpráva o činnosti MP Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve Statutárním městě Prostějov za rok 2016

8. Návrh na pořízení změny Územního plánu Prostějov

9. Návrh změny zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti národní dům Prostějov o.p.s.

10. Návrhy zastupitelů MVDr. Bartošové a Ing. Kousala:

1 Příprava projektové dokumentace rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská včetně komunikací

2 Zubní, oční a ORL pohotovost v Prostějově

3 Zaměření zámku ve Ptení - využití zámku pro občany i návštěvníky kraje

11. Dotace 2017: od 15:00 hod.

1 oblast sportu – celoroční činnost klubů v extralize (režim de minimis)

2 oblast sportu – celoroční činnost mládeže

3 oblast sportu – celoroční činnost mládežnického hokeje (LHK Jestřábi Prostějov, SK Prostějov 1913)

4 oblast sportu - celoroční činnost mládeže (TK Prostějov, spolek)

5 oblast sportu - činnost

6 oblast sportu - jednorázové akce

7 oblast sportu – celoroční činnost DTJ Prostějov, z. s. (režim de minimis)

8 oblast školství – ART ECON – Střední škola, s. r. o. (jednorázová akce Prostějovská zlatá jehla 2017)

9 oblast kultury - GJW Prostějov, Kollárova 3 (celoroční činnost studentského divadla POINT)

10 sociální oblast

11 Azylové centrum Prostějov, o.p.s.(dotace zařazená v rozpočtu města na rok 2017)

12 oblast ochrana životního prostředí – celoroční činnost (ČSOP Regionální sdružení Iris)

13 Odbor rozvoje a investic

12. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2016 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16. 9. 2008 a

usnesením ZMP č. 15288 (Návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2016) ze dne 14. 12. 2015

13. Rozpočtová opatření:

1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny)

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stavební úpravy ulice Veleslavínská)

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Martinákova - Pod Kosířem)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vybudování domovní kotelny Kostelecká 17)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Úprava prostor pod věží - nová radnice)

14. Prominutí části dluhu dlužnice F. Kaštylové

15. Schválení bezúplatného převodu movitého majetku příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova (elektronické zabezpečovací zařízení, modemy INET SX26 – dále jen EZS)

16. Majetkoprávní záležitosti:

1 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2016

2 Nabídka odprodeje pozemku p.č. 3086 v k.ú. Prostějov včetně stavby č.p. 1715 na ulici Lidická 8

3 Revokace usnesení ZMP č. 15217 ze dne 07.09.2015 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p.č. 6231/63 v k.ú. Prostějov

4 Revokace usnesení ZMP č. 15275 ze dne 02. a 03.11.2015, schválení výkupu části pozemku p.č. 6482 v k.ú. Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města

5 Revokace části usnesení ZMP č. 16170 ze dne 05.09.2016, schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov pro realizaci části stavby „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ a odmítnutí nabídky prodeje části pozemku v k.ú. Prostějov

6 Revokace části usnesení ZMP č. 16172 ze dne 05.09.2016

7 Schválení prodeje bytového domu na ul. Kravařova 3 v Prostějově

8 Schválení prodeje pozemku p.č. 88/2 v k.ú. Domamyslice

9 Schválení prodeje pozemků p.č. 1765/2 a p.č. 1765/3, oba v k.ú. Prostějov

10 Schválení výkupu pozemků v k.ú. Prostějov v ulici Kojetínská a ROZOP kapitoly 50

11 Schválení změny podmínek výkupu části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50

17. Záležitosti Manthellan, a. s.

18. Petice „Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG a ZŠ města Prostějova na ulici Studentská v plném rozsahu a beze změn“

19. Zpráva o činnosti rady města

20. Zpráva o plnění úkolů

21. Rozhodnutí o uveřejňování zápisů výborů a komise zastupitelstva města na webu města Prostějova (ústní zpráva)

22. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2016

23. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

24. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova

Vytvořeno 13.2.2017 12:17:27 | přečteno 822x | Richard Sedlák
load