Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2017 > 22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 3.4.2017

22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 3.4.2017

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 22. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 3. 4. 2017 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Rozpočtová opatření:

1 ROZOP kapitoly 60 -  rozvoj a investice (FRN)

2 ROZOP kapitoly 60 -  rozvoj a investice (Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky)

3 ROZOP kapitoly 60 -  rozvoj a investice (Nová radnice - klimatizace kanceláří)

4 ROZOP kapitoly 60 - Náměstí spojenců Prostějov

5 ROZOP kapitoly 60 - Revitalizace sídliště Šárka

3. Majetkoprávní záležitosti:

1 Schválení prodeje pozemků v sektoru A průmyslové zóny

2 Prodej pozemku p.č. 7594 v k.ú. Prostějov

3 Prodej pozemků a částí pozemků v k.ú. Prostějov

4 Prodej částí pozemku p.č. 6231/53 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 223/13 v k.ú. Krasice

5 Schválení prodeje pozemku p.č. 6032/13 v k.ú. Prostějov

6 Schválení prodeje pozemků p.č. 5760/3 a p.č. 5760/5, oba v k.ú. Prostějov

7 Směna pozemků p.č. 3104/1 a p.č. 6669/2, oba v k.ú. Prostějov

8 Revokace usnesení ZMP č. 19270 ze dne 22.12.2009 a schválení prodeje pozemků p.č. 6016/3 a p.č. 6018/2, oba v k.ú. Prostějov

9 Schválení zrušení předkupního práva k pozemkům v sektoru A průmyslové zóny

10 Schválení zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 7396/3 v k.ú. Prostějov

4. Udělení Cen města Prostějova za rok 2016

5. Čestná ocenění - udělení

6. Osadní výbor Žešov

7. Odvolání člena Komise pro regeneraci městské památkové zóny

8. Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2016

9. Návrh zrušení OZV č. 5/2013, kterou se stanovují opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

10. Pořízení III. změny Územního plánu Prostějov

11. Schválení bezúplatného převodu movitého majetku příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova

12. Poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje

13. Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějovu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 na obnovu kulturních památek (od 15:00 hod.)

14. Dotace:

1 Dotace 2017 – komise pro kulturu a cestovní ruch – celoroční činnost

2 Dotace 2017 – oblast kultury - jednorázové akce

3 Dotace 2017 - oblast sportu (Just Light - taneční a talentové studio)

4 Dotace nedoporučená 2017 - oblast kultury - jednorázová akce

5 Dotace nedoporučené 2017 - oblast kultury - celoroční činnost

6 Dotace 2017 – sociální oblast

7 Dotace 2017 – Odbor rozvoje a investic

8 Dotace 2017 – Odbor rozvoje a investic

9 Dotace 2017 - na III. etapu restaurování hracího stroje varhan a na restaurování skříně varhan ve farním kostele Povýšení sv. Kříže

15. Záležitosti Manthellan, a.s. (ústní zpráva - pravidelný bod)

16. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova (návrh Ing. Matyáška)

17. Revokace usnesení č. 16185 ze dne 5. 9. 2016 (návrh Ing. Matyáška)

18. Usnesení o zveřejňování smluv nad rámec zákona č. 340/2015 Sb. (návrh ZPP)

19. Zpráva o činnosti rady města

20. Zpráva o plnění úkolů

21. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

1 LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. – žádost o změnu ve způsobu vyplacení poskytnuté dotace jednorázovým převodem na účet

22. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka

 
Vytvořeno 28.3.2017 6:58:03 | přečteno 424x | Richard Sedlák
load