Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2017 > 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 12.6.2017

23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 12.6.2017

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 23. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 12. 6. 2017 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu – slib nového člena zastupitelstva

2. Majetkoprávní záležitosti:

1 Změna usnesení ZMP č. 16167 ze dne 05.09.2016 (REMOSTAV a.s. a Sportovní klub SPORT TREND

PROSTĚJOV z. s. – vypořádání vzájemných vztahů)

2 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 7875 v k.ú. Prostějov

3 Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 6020/134 a p.č. 7642/1, oba v k.ú. Prostějov

4 Majetkoprávní vypořádání staveb: „Propojení Anenské a Krasické“ a „Víceúčelové hřiště na ul. Anenská

v Prostějově“

5 Prodej pozemku p.č. 3713/1 v k.ú. Prostějov včetně stavby bez č.p. nebo č.e.

6 Prodej pozemků v areálu zahradnictví na ul. Brněnská v Prostějově

7 Prodej pozemků v k.ú. Prostějov

8 Prodej části pozemku p.č. 1732/1 v k.ú. Prostějov

9 Prodej části pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova

10 Prodej části pozemku p.č. 415/1 v k.ú. Žešov

11 Prodej části pozemku p.č. 430/3 v k.ú. Žešov

12 Prodej části pozemku p.č. 750/1 v k.ú. Vrahovice

13 Revokace bodu 9 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 10195 ze dne 20.09.2011 a schválení prodeje

jednotky č. 1622/15 v domě na ul. Netušilova 3 v Prostějově

14 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16137 ze dne 06.06.2016, schválení směny pozemků

v k.ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50

15 Schválení směny pozemků v k.ú. Prostějov

16 Schválení zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku p.č. 820/4 v k.ú. Prostějov

17 Schválení zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k části pozemku p.č. 7357/9 v k.ú.

Prostějov

3. Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2016

4. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2016

5. Rozpočtová opatření:

1 ROZOP kapitoly 71 - Sociální fond

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Žešov - převod položek)

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny)

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov - II., III. a V. etapa)

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Osvětlení přechodu Jiráskovo náměstí)

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Osvětlení přechodů okružní křižovatka Plumlovská)

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce DDM  Vápenice – tělocvična)

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace náměstí Odboje a Neumannova náměstí)

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Veřejné osvětlení v Čechůvkách u točny)

6. Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k I. změně Územního plánu Prostějov

7. Vydání I. změny Územního plánu Prostějov

8) III. změna Územního plánu Prostějov – jmenování určeného zastupitele

9. Změna Obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 3/2016 o nočním klidu

10. Plán odpadového hospodářství města Prostějova na období 2017- 2023

11. Změna počtu zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených do Městské policie Prostějov k datu 1. 7. 2017

12. Velodrom – demolice tribuny

13. Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Prostějova, Domamyslice

14. Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Prostějova, Vrahovice

15. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Cyklistická stezka Kostelecká v Prostějově, I. a II. etapa“

16. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce – ulice Plumlovská, Prostějov“

17. Přijetí neinvestiční dotace od OlK z dotačního titulu Podpora kulturních aktivit v roce 2017 v Olomouckém kraji

18. Dotace:

1 Dotace 2017 – oblast sportu (celoroční činnost SK Prostějov 1913, spolek)

2 Dotace 2017 nedoporučená – oblast sportu (celoroční činnost mládežnického hokeje LHK Jestřábi Prostějov,

spolek)

3 Dotace 2017 - Tenisový klub Prostějov, spolek (oprava posuvné střechy) (materiál bude zaslán dodatečně)

4 Dotace 2017 – Repechy Crew, z. s. (příspěvek na stavbu rozhledny)

5 Dotace 2017 – oblast kultury (celoroční činnost)

6 Dotace 2017 – oblast sportu (jednorázová akce – GEOOL z. s.)

7 Dotace 2017 – oblast ochrana životního prostředí (celoroční činnost ČSOP Regionální sdružení Iris)

19. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her (materiál bude zaslán dodatečně)

20. Prodloužení mandátu odborně-pracovní skupiny k tvorbě Vyhlášky pro omezení či zrušení hazardu v Prostějově (návrh KDU-ČSL)

21. Revokace usnesení zastupitelstva č. 14174 z 23. 9. 2014. (Schválení prodeje pozemků p. č. 7346 a p. č. 7357/1, oba v k. ú. Prostějov) a právní kroky k uplatnění nároku na náhradu škody (návrh Nezávislých zastupitelů)

22. Záležitosti Manthellan, a.s. (ústní zpráva - pravidelný bod)

23. Záležitosti Národního olympijského centra (ústní zpráva – návrh Ing. Matyáška)

24. Zpráva o činnosti rady

25. Zpráva o plnění úkolů

26. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

27. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova

 

Vytvořeno 5.6.2017 12:07:17 | přečteno 693x | Richard Sedlák
load