Úvodní strana > Samospráva > Zastupitelstvo města > Materiály pro jednání > 2017 > 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 11.12.2017

28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova - 11.12.2017

Materiály k projednání očíslované podle jednotlivých bodů naleznete zde:

Vážení členové Zastupitelstva města Prostějova,

na základě § 92 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) svolávám 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova na pondělí dne 11. 12. 2017 od 13:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. Současně vám sděluji, že materiály jsou umístěny v souladu s jednacím řádem v přísl. adresáři k převzetí prostřednictvím VPN.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Majetkoprávní záležitosti:

1 Výzva Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-165702-40/ODK-2016 ze dne 09.11.2017 – návrh řešení

2 Prodej pozemku p.č. 3713/1 v k.ú. Prostějov včetně stavby bez č.p. nebo č.e.

3 Prodej pozemků v k.ú. Prostějov

4 Prodej části pozemku p.č. 7771 v k.ú. Prostějov

5 Schválení bezúplatného převodu automobilu Volkswagen Transporter

3. Rozpočtová opatření

1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků do FRR)

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků do FRR (2)

3 ROZOP kapitoly 70 - Finanční

4. Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018 (od 15:00 hod.)

5. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 2019 až 2022

6. Analýza možnosti postupu vrácení dotace poskytnuté LHK Jestřábi, spolek

7. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům ZMP v souvislosti s výkonem jejich funkce

8. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena ZMP dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění

9. Návrh odměn členům výborů a komise ZMP a předsedům a členům osadních výborů za rok 2017

10. Dotace:

1 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

2 LIPKA, z. s.

11. Veřejná finanční podpora – SKC (Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace)

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice, z. s.)

13. Revokace části usnesení č. 17233 ze dne 30. 10. 2017 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

14. Pojmenování nové ulice v k. ú. Prostějov

15. Zpráva o uplatňování územního plánu Prostějov – jmenování určeného zastupitele

16. Změna OZV č. 3/2016 o nočním klidu

17. Ustanovení pracovní skupiny pro přípravu Participativního rozpočtu (návrh ZPP, NZ, KDU-ČSL, TOP09 a ODS)

18. Záležitosti Manthellan, a.s. (ústní zpráva - pravidelný bod)

19. Zpráva o činnosti rady města

20. Zpráva o plnění úkolů

21. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

22. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á

primátorka města Prostějova

 

Vytvořeno 4.12.2017 11:05:49 | přečteno 510x | Richard Sedlák
load